فروش ملک مسکونی شش دانگ بهارستان

11000000000

توضیحات

9409982290200285

140091460000515040
شعبه نيابت دادگستري شهرستان بهارستان

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0000225/ن اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه آقای مسعود سفیداری با وکالت بهاره حقی محکوم است  برابر نیابت واصله در حق  محکوم له خانم مژگان هاشمی دهقی و زهرا قاهری که توسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/10/6روز دوشنبه  ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مورد مزایده عبارت از یک دستگاه آپارتمان به مساحت 112/07متر مربع واقع در طبقه یک که 22/5متر مربع آن پیشرفتگی است موصوف به پلاک ثبتی 142/15075را  به مبلغ  11/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد ویکصد میلیون  تومان بر آورد شده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/06ساعت9الی9:30