فروش ملک مسکونی شش دانگ بهارستان گلستان

50000000000

توضیحات

9709982988700980

140091460000482391
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 9901303 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکومٌ علیهم ولی اله-فاطمه-ذبیح اله-عیوض-جمیله-اصغر-نبی اله همگی اسمعیل آذر محکوم است به اقدام برابر اجراییه درحق محکوم له آقای حسن و محمدرضا محمدی که با تعرفه مالی توسط محکوم علیه توقیف وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/9/28روز یکشنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گردد علیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات و قیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده:

1- موردمزایده عبارت است چهار دانگ یک ملک به پلاک ثبتی 137/208 واقع در جاده ساوه- روبروی بلوار ابدام-صنایع چوبی و فلزی اسماعیل آذر- به مساحت حدوداً 186 مربع بنام مرحوم دولتعلی اسمعیل آذر.

در نهایت بهای آن  به مبلغ 85/000/000/000 ریال تعیین شده است.

2- موردمزایده عبارت است ششدانگ یک ملک به پلاک ثبتی 142/4603به مساحت 280/00 سه طبقه با احتساب زیرزمین،واقع در گلستان- فلکه دوم-24متری فرهنگ-کوچه سرو یکم-پلاک 1 و 3 – بنام مرحوم دولتعلی اسمعیل آذر.

در نهایت بهای آن  به مبلغ 50/000/000/000 ریال تعیین شده است.

3-موردمزایده عبارت است دونیم دانگ مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 127/225 واقع در جاده آدران-به شهریار-نرسیده به چهارراه-قبل از تالار کوروش-صنعت چوبین آذر-به مساحت حدوداً 1112/50 متر مربع شامل زیر زمین، همکف و بنای تجاری بنام مرحوم دولتعلی اسمعیل آذر.

در نهایت بهای دونیم دانگ آن  به مبلغ 60/000/000/000 ریال تعیین شده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./             

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت9الی9:30