فروش ملک مسکونی شش دانگ بهارستان قلعه میر

7200000000

توضیحات

9909982988301477

140091460000496688
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي برگزاري مراحل اول مزايده اموال غير منقول

بسمه تعالي

آگهي برگزاري مراحل اول مزايده اموال غير منقول به موجب اجراييه به شماره 140091420000384590مورخ 1400/05/16 درخصوص پرونده اجرايي فوق الذکر موضوع دعوي خانم اختر یاریفرهادآباد فرزند عزیزاله عليه  افسانه ، مینا، ندا، مهدی ، هستی همگی معصومی ، فاطمه مافی بالانی، زهرا  معصومی ، رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محکوم عليه محکوم است به پرداخت تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادي  با وصف عندالمطالبه ( بابت اصل خواسته) مبلغ پنج میلیون ریال حق الوکاله وکیل و مبلغ 3053814 ریال خسارت دادرسی از ماترک متوفی به نسبت سهم الارث در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. ضمنا مابه التفاوت هزینه دادرسی بدوا اجرای حکم ( پس از محاسبه آن در واحد اجرای احکام) از محل محکوم به به نفع صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران استیفا می شود. و پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.که در راستاي وصول محکوم به وهزينه اجرايي برحسب تقاضاي محکوم له وفق ماده 101قانون اجراي احکام مدني ششدانگ از ششدانگ يک باب منزل مسکوني قولنامه اي واقع شهرستان بهارستان قلعه میر 12 متری شهید سرباز احمد کاظمی کوچه شمشاد پلاک 12 متعلق به محکوم علیه ها است  توقيف وتوسط کارشناس رسمي دادگستري  با لحاظ نمودن جمیع جهات موثر (مندرج در متن اگهی)به مبلغ 7/200/000/000 ريال ارزيابي گرديده است.

1- نام ونام خانوادگي صاحب ملک :آقاي امیر حسین معصومی

2-محل وقوع ملک وتوصيف اجمالي وکاربري آن:ملک موصوف واقع در نشاني مذکور مي باشد.  يک باب منزل مسکوني به مساحت تقريبي 81/0 متر مربع واقع درساختمان دو طبقه مسکونی شمالی ساز  و خرپشته با قدمت ساخت حدود 22 سال سال بوده که با اسکلت نیمه فلزی سقف طاق ضربی با نماي سنگ مرمر و درب و پنجره  فلزي  با شيشه  تک جداره بنای احداثی در هر طیقه در حدود 66 متر متر مربع بوده که هر طبقه مشتمل بر یک پذیرایی – آشپز خانه- سروریس ها و حمام بوده- کف واحد موزاییک و سیمان- دیواره در پذیرایی و خواب نقاشی و در آشپزخانه و سرویسها بارتفاع حدود 1/6 متر کاشی الباقی نقاشی می باشد جنس کابینتها فلز- سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری میباشد و ساختمان دارای یک انشعاب آب یک گاز و دو برق میباشد.

3-وضعيت پلاک ثبتي :ششدانگ از يک باب آپارتمان مسکوني واقع در نشاني مذکور به مساحت81/0 مترمربع واقع در مبايعه نامه 262 مورخ 1391/10/25 توسط خانم آقای حبیب داننده سخن سرا به عنوان فروشنده یک باب خانه دو طبقه به مساحت 81/0 متر مربع به آقای فرداد اسماعیلی اصفهاآباد به عنوان خریدار واگذار کرده است. سپس در ظهر قولنامه ملک موصوف در تاریخ 1392/03/30 به آقای امیر حسین معصومی واگذار شده است .

4-مورد مزايده ششدانگ دانگ یک باب منزل مسکونی عرصه و اعیان به نشاني ملک موصوف مذکور مي باشد که کارشناس رسمي دادگستري به لحاظ نمودن عرصه ،مساحت اعياني ،کاربري مسکوني ،موقعيت ملک ،عرض معبروهمچينن قدمت بنا وکيفيت مصالح به کاررفته ،عدم تامين پارکينگ و ساير جهات موثر در ارزيابي وبدون لحاظ بدهي احتمالي به بانک ها واشخاص حقيقي وحقوقي وساير نهادها :ششدانگ ملک فوق به مبلغ7/200/000/000 ریال ارزيابي و برآورد نموده است. 

مقررگرديد ملک مذکور درتاريخ  1400/09/22 از ساعت 9 الي ساعت 9:30 در واحد اجراي احکام خانواده دادگستري شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه کيلومتر 25 -نسيم شهر -ميدان هفت تير -ابتداي بلوار خيرآباد – خيابان دادگستري -دادگستري شهرستان بهارستان از طريق مزايده بفروش برسد .مزايده ازقيمت پايه شروع وکسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود .ده درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزايده اخذ وخريدار بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب دادگستري 2171299029002نزد بانک ملي بنام دادگستري شهرستان بهارستان واريز نموده وقبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد .درغير اين صورت ده درصد پرداختي به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد.درصورت پرداخت کل ثمن درموعد مقرر و تائيد مزايده ،ملک مذکور بنام خريدار منتقل خواهد شد. واين اجراء هيچ تعهدي درخصوص تخليه وتحويل ملک موصوف ندارد./.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9الی9:30