فروش ملک مسکونی شش دانگ بهارستان صالحیه

78000000000

توضیحات

9709982988600131

140091460000485293
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                            آگهی مزایده

در خصوص پرونده 982195 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیهم محمد حسینعلی بیکی و مهسا حسینعلی بیکی ومسعود حسینعلی بیکی و لیلا جلالی یونی و مهشید حسینعلی بیکی محکوم هستند به اقدام برابراجراییه درحق محکوم له آقای سلطانعلی حسینعلی بیکی که اقدام به اخذ دستور فروش سهم الارث  نموده وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال ذیل به تاریخ 1400/09/29  روز دوشنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال موردمزایده:

مورد مزایده عبارت است ازیک باب ساختمان  3 طبقه بمساحت 104 متر مربع  با ابعاد تقریبی 16/50*6/30 متر واقع درصالحیه-بلوار 30 متری ولیعصر-نبش کوچه نگارستان ششم-پلاک1  میباشد که ملک موصوف بصورت ساختمان 3 طبقه دارای سازه از نوع اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی که زیر زمین بمساحت حدود 104 متر مربع  بمنظور استفاده کارگاه تولیدی لباس مردانه با کف موزا ئیک و دیوار کاشی و طبقه همکف مشتمل بر 3 باب مغازه که مغازه مجاور راه پله به علت عرض کم (حدود 1/55 متر)  در حال حاضر بعنوان انباری استفاده میشود و 2 مغازه دیگر بمساحت مجموع حدود 74/00 متر مربع یکی بمنظور استفاده ابزار فروشی و دیگری بمنظور فروش هود و سینک است و طبقه اول بمنظور استفاده مسکونی دارای یک خواب و نشیمن و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام بوده که کف ها سیمانی و دیوارها نقاشی شده است .پنجره ها فلزی و سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی و دارای کنتور آب و برق و گاز بوده و در حال حاضر فاقد نمای خارجی می باشد.

ارزش ششدانگ ملک موصوف طبق نظر کارشناسی 78/000/000/000 ریال  معادل هفت میلیارد و هشتصد میلیون تومان تعیین و اعلام میدارد.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./                                                                         

گلمحمدی-دادورز اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9الی9:30