فروش ملک مسکونی شش دانگ بهارستان شهرک امام حسین

34000000000

توضیحات

9609980280200641

140091460000478194
شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

مزايده فروش اموال غیر منقول

شماره پرونده 0000941

با استناد به پرونده كلاسه0000941 شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان كه به موجب نيابت  شماره 140068990024041277مورخ 1400/05/04 دادسراي عمومي و انقلاب ناحیه 5  و عطف  به نامه 1397191001038329مورخ 1397/10/24 حوزه ثبت ملك رباط کریم  با عنايت به ضمانت آقاي داریوش محمد پور  ، از محكوم عليه و با توجه به عدم حضور محكوم در موعد مقرر و عدم تسليم وي از جانب وثيقه گذار و صدور دستور ضبط وثيقه وفق  ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري دستور مزايده ملك مورد وثيقه صادر شده است كه مزايده مورخ 1400/09/16 ساعت 10 الي 11 صبح در محل مزايده به نشاني شهرستان بهارستان گلستان فلكه دوم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان دفتر شعبه دوم اجراي كيفري برگزار ميگردد.

مشخصات ملك و سند مالكيت و نظريه كارشناسي:

ملك بصورت يك ساختمان چهار طبقه جنوبي ساز+ خرپشته با قدمت ساخت تقريبي هفت سال كه طبقات همكف و اول و دوم هريك در واحد مسكوني و طبقه سوم يك واحد مسكوني با اسكلت بتن آرمه، سقف تيرچه+ پلاستفوم ، نماي آجر گري احداث شده است ، واحدهاي مسكوني در طبقات همكف هر يك بمساحت تقريبي 85 مترمربع و در طبقات اول- دوم هر يك از واحدها بمساحت تقريبي 75 مترمربع و واحد مسكوني واقع در طبقه ي سوم بمساحت تقريبي 105 مترمربع بوده ، تمامي واحدها كف آنها سراميك ، ديواره در پذيرايي و خوابها در برخي واحدها كاغذ ديواري و در برخي واحدها گچ و در آشپزخانه و سرويسها كاشي مي باشد تعدادي از واحدها بصورت دو خوابه و تعدادي بصورت تك خوابه مي باشند جنس كابينتها ام دي اف يا هاي گلاس ، سيستم سرمايش كولر آبي يا كولر گازي و گرمايش بخاري يا پكيج مي باشد، واحدهاي مسكوني داراي انشعاب آب و گاز مستقل و آب واحد بندي شده مي باشند.  ثبت و سند صادر شده و آدرس  ملك واقع در سه راه ادران شهرک امام حسین کوچه نور نهم پلاک ابی یازده   ميباشد. ملك موصوف داراي سند رسمي مالكيت به  به شماره 1461 فرعی از 144  ميباشد. شايان ذكر است ملك مذكور  برابر آخرين نظريه كارشناسي به عمل آمده قيمت پايه كل 34/000/000/000 ريال برآورد گرديده است و صرفا ميزان 6 دانگ از ملك مذكور به مزايده گذاشته خواهد شد.

لذا مورخ 1400/09/16 ساعت 10 الي 11 صبح از طريق مزايده در آدرس فوق الذكر واقع در شعبه 2اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان6 دانگ مشاع از ملك فوق به فروش ميرسد.

شرايط مزايده:

متقاضيان ميتوانند ظرف مدت 5روز قبل از تاريخ برگزاري مزايده در ساعت اداري در اجراي احكام كيفري حاضر تا ضمن هماهنگي از ملك بازديد بعمل آورند. عليهذا افرادي كه مايل به شركت در مزايده ميباشند در صورت تمايل به خريد ملك تقاضاي كتبي خود را به همراه مبلغ پيشنهادي و توديع مبلغ ده درصد از كل مبلغ پيشنهادي به حساب سپرده ي دادگستري شهرستان بهارستان به شماره 2171299029002 بانک ملي کد 2358 بنام سپرده دادگستري شهرستان بهارستان با شناسه پرداخت 14002867577  نزد بانك ملي دادگستري واريز و فيش آن را ضميمه درخواست نموده و يا في المجلس پرداخت نموده و قبل از ساعت مزايده در پاكت در بسته تحويل اين واحد اجراي احكام نموده و  رسيد آن را دريافت دارند. مزايده از مبلغ كارشناسي شده آغاز و كسي كه بالاترين پيشنهاد را در جلسه مزايده ارائه دهد برنده مزايده محسوب خواهد شد ضمنا حضور متقاضيان در جلسه ي مزايده بلامانع ميباشد.

طبق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني ده درصد پيشنهادي نقدا از برنده ي مزايده اخذ و نامبرده مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ مزايده باقيمانده ي ثمن را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده درصد وصول شده در صندوق دولت ضبط خواهد شد.

به پيشنهاداتي كه مبهم، مشروط و بر خلاف شرايط آگهي بوده و همچنين پس از وقت مقرر( ساعت 10 الي 11 صبح) ارائه شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

پيشنهادات رأس ساعت 10 صبح روز مزايده باز و قرائت خواهد شد. برنده ي مزايده شخصي است كه بالاترين قيمت را در جلسه پيشنهاد دهد.
مدير دفتر واحد اجراي احكام كيفري شعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بهارستان – مصطفي محمدزاده ورنكش

استان تهران -تهران – بلوار آيت ا… سعيدي (جاده تهران به ساوه ) ـ شهرستان بهارستان ـ شهرگلستان ـ فلكه دوم ( ميدان سعدي ) ـ بلواركاج – تلفن:56320008 كدپستي:3759153637

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت10الی11