فروش ملک مسکونی شش دانگ بهارستان شهرک امام حسین

36000000000

توضیحات

9909982988700801

140091460000469330
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                            آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0000578 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیهم راحله،شمسی،اسداله،عبداله،سعداله، شهرت همگی ندرخانلو ، عبداله محمدپور و گلنار رفیعی محکوم هستند به اقدام برابر اجراییه درحق محکوم له آقای/رضا ندرخانلو که با تعرفه مالی توسط محکوم علیه توقیف وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/09/20 روز شنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گردد علیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده:

مورد مزایده عبارت است ملک به پلاک ثبتی 144/1455 واقع در شهرستان بهارستان،شهرک امام حسین،نزدیک خط راه آهن،قطعه 1 تفکیکی، دارای دو برگ سند مالکیت بصورت سه طبقه(زیرزمین،طبقه همکف و طبقه اول) با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک بصورت نیمه کاره که در نهایت بهای آن به مبلغ 36/000/000/000 ریال معادل سه میلیاردوششصد میلیون تومان تعیین شده است.ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./   

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9الی9:30