فروش ملک مسکونی شش دانگ الهیه شهرک گلها

13942000000

توضیحات

140050920000773985

140050460000104522
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

        آگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت اول)

در خصوص پرونده  به کلاسه اجرایی 0000690شعبه ششم اجرای احکام مدنی کرمانشاه  دائر بر فروش ششدانگ پلاک 13268فرعی از 138 اصلی و تقسیم میان خانم سمیرا عبدالهی پور و سیاوش باقری و …. این اجرا در نظر دارد  ششدانگ  یکباب ساحتمان مسکونی تجاری واقع در کرمانشاه  شهرک الهیه- شهرک گلها ،20 متری مولوی، فاز 4 کوچه ارغوان جنوبی دست راست کوجه اول دست ساختمان جنوبی سوم پلاک 4 با  مشخصات ذیل مطابق ماده 137و138 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند.

الف– محل موردبازديدبه صورت يك مجتمع مسكوني سه طبقه تك واحدي،شامل همكف واول ودوم مي باشدكه واحدموردبازديددرطبقه دوم ،داراي پلاك ثبتي 13268فرعي از138اصلي قطعه2تفكيكي مفروزومجزي شده از5588فرعي ازاصلي مذكوربخش يك حومه،حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك استان كرمانشاه،به مساحت42/139مترمربع،باحدودات مندرج درسندتك برگ ثبتي،داراي پاركينگ قطعه دوتفكيكي به مساحت 02/10مترمربع وانباري قطعه سه تفكيكي به مساحت44/6مترمربع واقع درطبقه همكف،باقدرالسهم ازعرصه وسايرمشاعات ومشتركات طبق قانون تملك آپارتمانهاوآيين نامه اجرايي آن،به مالكيت مرحوم صحبت باقري كلاه كبودي به ميزان91/4(چهارونودويك صدم)دانگ ازششدانگ عرصه واعيان،وخانم سميراعبدالهي پوربه ميزان09/1دانگ ازششدانگ پلاك ثبتي موصوف،باوضعيت خاص،طلق درآدرس صدرالاشاره واقع گرديده است. اسكلت ساختمان فلزي ،نماي شمالي سنگ پلاك تراورتن ونماي جنوبي آجرسفالي،نماي داخلي سفيدكاري(بدون نقاشي)،كف ها سراميك،آشپزخانه باكف سراميك وپوشش بدنه تاارتفاع زيرسقف كاشي وكف سراميك وكابينت(50درصد)،سرويسهاي بهداشتي باكف سراميك وپوشش بدنه كاشي،دربهاي داخلي چوبي وپنجره ها سه خوابه ،سيستم سرمايش كولرآبي وگرمايش بخاري گازي وپكيج،دارايكنتوروانشعاب آب مشترك وبرق وگازمستقل باقدمت حدود10سال. ارزش ششدانگ محل موردبازديد،باتوجه به موقعيت،دسترسي به تجهيزات شهري وسايرعوامل مؤثردرارزيابي،بدون احتساب ديون احتمالي به شهرداري وكميسيون ماده100شهرداري وسايراشخاص حقيقي وحقوقي به صورت يكجا مبلغ13.942.000.000ريال(سيزده ميلياردونهصدوچهل ودوميليون ريال)اعلام ميگردد. ج-ميزان سهم الارث هريك ازوراث مرحوم صحبت باقري كلاه كبودي بدون احتساب سهم الارث آقاي داريوش باقري كلاه كبودي(مطابق بند2اجراييه شماره140050420000165963مورخ10/08/1400صادره ازشعبه15 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه) ازكل ارزش ماترك موصوف به شرح ذيل اعلام ميگردد: براساس گواهي حصروراثت به شماره دادنامه9809978608201100مورخ20/05/1398صادره ازشعبه2شوراي حل اختلاف شهرستان كرمانشاه شادروان صحبت باقري كلاه كبودي درتاريخ 22/02/1394درگذشته ووراث حين الفوت عبارتنداز: 1-كوروش2-سياوش3-داريوش4-شهلا5-مرضيه6-فوزيه7-ليدا8-فلوريا،شهرت همگي باقري ونسبت بامتوفي فرزند. د-ميزان سهم الارث وراث ازارزش ماترك موصوف(91/4دانگ ازششدانگ) به شرح ذيل محاسبه واعلام ميگردد. 1-سهم الارث فرزندذكور(پسر)،بدون احتساب قدرالسهم آقاي داريوش باقري،به ميزان9/2(دونهم)ارزش كل ماترك،مبلغ2.535.378.518ريال(دوميلياردوپانصدوسي وپنج ميليون وسيصدوهفتادوهشت هزاروپانصدوهيجده ريال). 2-سهم الارث فرزنداناث(دختر) بدون احتساب قدرالسهم آقاي داريوش باقري به ميزان9/1(يك نهم)ارزش ماترك،مبلغ1.267.689.259ريال(يك ميلياردودويست وشصت وهفت ميليون وششصدوهشتادونه هزارودويست وپنجاه ونه ريال). 3-ارزش قدرالسهم محكوم له به ميزان09/1دانگ ازششدانگ واحدآپارتمان موصوف مبلغ2.532.796.666 ريال(دوميلياردوپانصدوسي ودوميليون وهفتصدونودوشش هزاروششصدوشصت وشش ريال)اعلام ميگردد ملک مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری  به تاریخ  1400/8/17 بازدیدارزش ششدانگ محل موردبازديد،باتوجه به موقعيت،دسترسي به تجهيزات شهري وسايرعوامل مؤثردرارزيابي،بدون احتساب ديون احتمالي به شهرداري وكميسيون ماده100شهرداري وسايراشخاص حقيقي وحقوقي به صورت يكجا مبلغ13.942.000.000ريال(سيزده ميلياردونهصدوچهل ودوميليون ريال)اعلام ميگردد. . مزایده برای روز دوشنبه  مورخ  1400/9/8  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه ششم اجرای احکام مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد  شرکت کنندگان در مزایده مکلفند حداکثر 10% مبلغ بهای مزایده موجودی در کارت عابر بانک – بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس  به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد./                  مدیر دفتر شعبه 6 اجرای احکام مدنی دادگستری کل کرمانشاه: فرهاد حاتم زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت11:30