فروش ملک مسکونی شش دانگ اسلامشهر واوان

81000000000

توضیحات

9709982885500935

140091460000479500
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 0001078/5، با عنایت به مفاد اجرائیه صادره از شعبه 5حقوقی اسلامشهردر اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر مبنی بر تقسیم ترکه ،خواهان حامد باقری به طرفیت خواندگان 1-میثم باقری 2-شیما باقری 3-صدیقه صادقی گرمارودی 4-مهدی باقری 5-فاطمه باقری ؛ حسب تقاضای مهدی باقری، اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده جهت سهم خواهان حامد باقری به فروش خواهد رفت.

ریاست محترم اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر

احتراما بازگشت به پرونده کلاسه فوق در خصوص ارزیابی یک ملک بشماره پلاک 54/1584و 54/3574 باستحضار می رساند : اینجانب پس از اطلاع از قرار کارشناسی با راهنمایی متقاضی از محل وقوع املاک بنشانی : اسلامشهر – واوان -میدان امام خمینی – خیابان بهشتی -چمران شمالی- نبش کوچه ۴۶ شرقی – پلاک ۱ و دومی : واوان – چمران جنوبی – نبش بن بست نارون – پلاک ۲۹ طبقه همکف بازدید نموده که شرح و مستندات کارشناسی به قرار زیر است :

شرح مستندات کارشناسی :1- پلاک ثبتی 54/1584

۱ – الف ) بر اساس تصویر دو جلد سند مالکیت به شماره سریال ۴۷۴۶۷۸ سری ب و ۴۷۴۶۷۹ سری ب هر یک سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 409/0متر مربع قطعه 31 تفکیکی به شماره ۱۵۸۴ فرعی از  ۵۴  اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۸۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه مافین آباد دهستان غار بخش ۱۲ تهران طبق سند ۱۱۴۶۱۲ مورخ 1369/09/28دفتر خانه ۴ تهران از طرف شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان ذیل ثبت ۳۰۴۵۸۲ دفتر ۱۳۵۴ صفحه ۵۷۶ و ذیل ثبت ۳۰۴۶۰۶ دفتر ۱۳۵۶ صفحه ۵ به نام آقای محمدحسین پاسبان و بانو رحمت فهیمی ثبت صادر و تسلیم شده است سپس تمامی مورد ثبت هر دو جلد سند مالکیت بموجب سند ۲۳۳۷۸ مورخ 1385/02/25دفتر ۴۵۷ تهران به نام آقای محمدرضا باقری نوع پرست منتقل شده است . همچنین و برگه استعلام ثبت از حوزه ثبت ملک اسلامشهر  به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر به شماره ۱۴۰۰۸۵۶۰۱۰۵۹۰۱۱۶۱۱ تاریخ 1400/06/22مراتب بازداشت پلاک ثبتی ۱۵۸۴ فرعی از اصل 54  اصلی بخش ۱۲تهران بمساحت 409/0 متر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۰۱۰۵۹۰۰۱۲۳۵ مالک آقای محمدرضا باقری نوع پرست فرزند علی اکبر مالک سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۴۷۴۶۷۸ با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۰۱۰۵۹۰۰۱۲۳۵ مالک آقای محمدرضا باقری نوع پرست فرزند علی اکبر مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی ۴۷۴۶۷9 در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی  و سند مالکیت قید گردیده است .

۱-ب ) برحسب تصویر جوابیه استعلام شهرداری منطقه سه اسلامشهر به شماره ۷۳۰۵۶ مورخ 1400/07/22در خصوص پلاک ثبتی 54/1584پلاک مذکور در کاربری مسکونی و دارای گواهی پایانکار به شماره ۹۹۰۱۴۴۸۳ مورخ 1399/08/25می باشد

۱- ج) برحسب تصویر پایانکار ساختمانی به شماره 99014483 مورخ 1399/08/25پلاک ثبتی 31-1584-54 با عرصه ای به مساحت 409/0متر مربع دارای بنا در یک طبقه 199/41 متر مربع مسکونی + 14/64 متر مربع انبار مسکونی + 7/41 متر مربع سرویس با زیر بنای کل به مساحت 221/46 متر مربع از شهرداری منطقه ۳ اسلامشهر می باشد و حدود اربعه آن :

شمالا : 13/8متر به قطعه ۳۰

شرقا : 31/5 متر به ۱۲ متری چمران جنوبا : 10/55 متر به گذر ۱۲ متری غربا : ۳۰ متر به قطعه ۳۲

۱- د) پس از بازدید ملاحظه گردید . ملک مورد اشاره بصورت یکباب ساختمان یک طبقه با قدمت ساخت حدود ۲۷ سال در نبش دو معبر بوده و بصورت مدرسه متروکه می باشد که با اسکلت فلزی – نمای سیمان سفید (نقاشی شده) کف ساختمان سرامیک – دیواره نقاشی در راهرو و اتاقها و کاشی در سرویس و آبدارخانه می باشد و دارای امتیاز آب و برق و گاز می باشد .

 

نظریه کارشناسی :با عنایت به موارد فوق ، مدارک موجود ، موقعیت محلی و زمانی و سایر عوامل موثر در امر کارشناسی

الف ) ارزش ششدانگ پلاک ثبتی 54/1584  بخش ۱۲ تهران شامل عرصه و اعیان و انشعابات بصورت یک باب خانه احداثی بمساحت چهارصد و نه متر مربع بشرط نداشتن هرگونه دیون احتمالی و منع قانونی به مبلغ 81/000/000/000 ریال (هشت میلیارد و یکصد میلیون تومان) ارزیابی می گردد. 

 خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1-  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/09/23 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

کلام اله قره بقلو- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت10:30الی11:30