فروش ملک مسکونی شش دانگ اسلامشهر شهرک انباء

25000000000

توضیحات

9909982885300388

140091460000465167
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

«آگهی مزایده »

درخصوص پرونده کلاسه 0000933/3 اجرای احکام دادگستری شهرستان اسلامشهر و به موجب اجرائیه صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر محکوم علیها هادی قدیانی –معصومه قدیانی –مریم قدیانی –وحید قدیانی-لیلا قدیانی محکوم اند به  فروش پلاک ثبتی به شماره 46/3411 مجزی از پلام 106 فرعی از اصلی مذکور قطعه 68 تفکیکی مشتمل بر دو طبقه و تقسیم بهای آن میان وراث مرحوم به میزان سهم الارث پس از کسر هزینه اجرایی در حق محکوم لها منصوره قدیانی و محترم محمد علی پور  و پرداخت 5% نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت وحسب تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه جهت مزایده وفروش به شرح ذیل ارزیابی گردیده است

يكباب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 3411/46بخش 12 تهران متعلق به ورثه مرحوم حسن قدیانی واقع در اسلامشهر میدان نماز شهرک انباء روبروی پارک توحید کوچه بهشت هشتم پلاک9

مشخصات ملک طبق سند مالکیت:

طبق تصویر سند مالکیت دفترچه ای به شماره ورقه 936503/2ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و چهل و هفت متر مربع با بنای احداثی در آن قطعه شصت و هشت تفکیکی پلاک سه هزار و چهارصد و یازده فرعی از چهل وشش اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک یکصد و شش فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه موسی آباد بخش دوازده

تهران ثبت شده تحت شماره 232637 صفحه 307 دفتر املاک 1025 اسلام شهر حوزه ثبت ملک اسلام شهر که طی سند قطعی شماره 143618 مورخ 7/12/1381دفتر خانه 4 اسلام شهر بنام حسن قدیانی انتقال یافته است.

وضعیت فعلی ملک:

ساختمان موصوف دارای دو طبقه مسکونی است که طبقه همکف مشتمل بر هال و یک اتاق خواب می باشد و دارای سرویس بهداشتی و آشپرخانه اوپن است کف سرامیک و دیوارها رنگ می باشد ملک دارای اشتراکات گاز و اب مشترک و برق اختصاصی می باشد و طبقه اول دارای هال پذیرایی در اتاق خواب و آشپرخانه اوپن است . کف سرامیک شده و دارای سرویس بهداشتی است پله ها سنگ و نرده آن پروفیل آهن می باشد و کف پاگردها موزائیک شده است. گرمایش هر دو طبقه با بخاری گازی و سرمایش آنها با کولر آبی تامین می شود.

لازم به ذکر است در طبقه همکف یکی از اتاقهای خواب بدون مجوز تبدیل به آرایشگاه زنانه شده است که در زمان بازدید تعطیل بود و کسی در آنجا کار نمی کرد.

نظریه کارشناسی:

با توجه به موارد فوق الذکر و با مد نظر قرار دادن سایر عوامل موثر و موقعیت مکانی ملک و نیز لحاظ جمیع جهات ارزش ملک اعم از عرصه و اعیان با فرض اینکه بدون بدهی بوده و بدون موانع نقل و انتقال می باشد ، بمبلغ 25/000/000/000ریال معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بعنوان ارزش پایه مزایده تعیین و اعلام میگردد.

خریدار می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی را به همراه داشته باشد.1-مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد.2-محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد.3-هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک،از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید.

روز انجام مزایده 1400/09/20  از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد.

برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به همراه داشته و  بحساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید. ضمنا چنانچه روز مزایده به علتی از علل مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزاید انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9:30الی10:30