فروش ملک مسکونی شش دانگ اسلامشهر خ کاشانی

41800000000

توضیحات

9909982885300210

140091460000482278
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

«آگهی مزایده »

درخصوص پرونده کلاسه 9902278/3 اجرای احکام دادگستری شهرستان اسلامشهر و به موجب دادنامه شماره 9909972885300543  صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر محکوم علیها مراد اسدی-مهناز بیگدلی. جمال بیگدلی .غیبعلی اسدی.معصومه بیگدلی .کمال بیگدلی .محمد بیگدلی محکوم اند به  فروش ملک مشاع یک باب منزل مسکونی و یک مغازه نانوایی به مساحت 120 متر مربع از پلاک ثبتی 2183 اصلی از 42 اصلی مفروز و مجزی از پلاک 484 بخش 12 تهران در حق محکوم له علیرضا بیگدلی و پرداخت 5% نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت وحسب تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه جهت مزایده وفروش به شرح ذیل ارزیابی گردیده است

6دانگ یکباب منزل مسکونی و یکباب مغاره نانوایی به متراژ 120متر مربع به پلاک ثبتی 2183/42 مفروز و مجزی از 484 قطعه 24 بخش ثبتی 12 واقع در  اسلامشهر  خیابان کاشانی خیابان شهدا پلاک 77در پرونده کلاسه 9909982885300210

مدارک و مستندات ابرازی الف: تصویر اسناد مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی در ان به مساحت 120 متر مربع قطعه 24 تفکیکی به شماره پلاک 2183 فرعی از 42 اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک 484 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران با حدود و مشخصات مندرج در سند مالکیت که مقدار 2 دانگ مشاع از 6 دانگ قابل  شناسه یکتا 39920301059039522 به نام آقای مهدی اسدی ثبت و سند مالکیت تک برگی به شماره چاپی 151151 صادر گردیده است مقدار 2 دانگ مشاع از 6 دانگ ذیل شماره 42477 دفتر 267به نام آقای مراد اسدی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 288207 صادر گردیده است و 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی به مرحوم عباس بیگدلی بوده که به ورثه منتقل گردیده است و برای هر کدام سند مالکیت مجزا به نسبت سهم صادر گردیده است.

ب: تصویر گواهی پایانکار ساختمانی به شماره 95020613 مورخ 1395/12/23 صادره از شهرداری منطقه یک اسلامشهر برای پلاک ثبتی 2183/42 مبنی بر بلامانع بودن بناهای موجود در پلاک مذکور به مساحت کل 111/20 متر مربع مشتمل بر یک واحد تجاری به مساحت 51/27 متر مربع و یک واحد مسکونی به مساحت 59/93 متر مربع

ج: تصویر پروانه کسب به شماره 288/544/4313  77 به تاریخ صدور 1386/07/04و تاریخ انقضاء 1396/09/01صادره از اتحادیه صنف نانوایان به نام آقای غیبعلی اسدی برای پلاک ثبتی 2183/42 به نشانی اسلامشهر خیابان شهدا پلاک 77 با درجه صنفی یک

شرح کارشناسی قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی 2183/42 به مساحت 120 متر مربع با بنای احداثی و موجود در ان بصورت یک طبقه قدیمی ساخت با زیربنای کل به مساحت111/20 متر مربع مطابق پایانکار ساختمانی صادره از شهرداری منطقه یک اسلامشهر مشتمل بر یک واحد تجاری به مساحت 51/27 متر مربع و یک واحد مسکونی به مساحت 59/93 متر مربع اسکلت ساختمان فلزی نما سنگ  درب و پنجره آهنی  حیاط با کف موزاییک و دیوار سیمان سفید می باشد.

واحد تجاری بصورت نانوایی بربری با کف و دیوار سنگ نما چارچوب آهنی شیشه خور با کرکره معمولی دارای انشعاب مشترک با واحد مسکونی  انشعابات برق و گاز مجزا می باشد.

واحد مسکونی بصورت یک اتاق با کف موزاییک و دیوار گچ اشپزخانه حمام و سرویس داخل حیاط با کف موزاییک و دیوار کاشی و سیمان می باشد.طبق بازدید انجام شده نانوایی در تصرف آقایان مراد و مهدی اسدی بوده و واحد مسکونی نیز در اختیار شخص غیر می باشد.

نظریه کارشناسی : با عنایت به موارد و مراتب اعلام شده فوق موقعیت و محل قرار گیری مذکور مورد کارشناسی و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در امر کارشناسی ارزش شش دانگ پلاک مورد کارشناسی بصورت وضع موجود ( تجاری مسکونی با لحاظ حقوق  مکتسبه به جهت نوع استفاده تجاری (نانوایی بربری) در صورتیکه بلامعارض بوده و انتقال ان از نظر قوانین جاریه همچنین فاقد بدهی به بانکها  موسسات مالی و اعتباری و سایر ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری باشد به مبلغ 41/800/000/000 ریال معادل چهار میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون تومان تعیین می گردد.

خریدار می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی را به همراه داشته باشد.1-مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد.2-محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد.3-هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید.

روز انجام مزایده 1400/09/27  از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به همراه داشته و  بحساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید. ضمنا چنانچه روز مزایده به علتی از علل مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزاید انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت9:30الی10:30