فروش ملک مسکونی شش دانگ اسلامشهر خیابان المهدی

72500000000

توضیحات

9609982885101268

140091460000505476
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده 

درپرونده کلاسه 0001359/1اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهروبه موجب اجرائیه شماره 140091420000275960مورخ 1400/4/7صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اسلامشهرمحکوم علیه محمدحسن باجلان محکوم است  جمعا به پرداخت مبلغ 1/649/162/500ریال اصل خواسته  درحق محکوم له علی امینی وپرداخت هزینه اجرایی به مبلغ 82/458/125ریال درحق صندوق دولت میباشد.

حسب تقاضای محکوم له ملک  توقیف وسپس توسط کارشناسان رسمی دادگستری حسب مزایده وفروش به شرح ذیل ارزیابی گردیده است احتراما درخصوص پرونده کلاسه فوق مبنی بر ارزیابی یک ملک به پلاک ثبتی 46/7461 به استحضار می رساند اینجانب پس از اطلاع از قرار کارشناسی با راهنمایی متقاضی از محل وقوع ملک به نشانی اسلامشهر  خیابان المهدی ضلع شمالی میدان نماز کوچه اول قطعه 68 ( شناسه جغرافیایی 5229193 935458) بازدید نموده که شرح و مستندات کارشناسی به قرار زیر است:

شرح و مستندات کارشناسی:

1 بر حسب برگه استعلام ثبت از حوزه ثبت ملک اسلامشهر به شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر به شماره 140085601059014542 مورخ 1400/7/29 مراتب بازداشت پلاک ثبتی 7461 فرعی از 64 اصلی بخش 12 تهران به مساحت 180 متر مربع مازاد اول با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140005801059001611 مالک آقای محمد حسن باجلان فرزند حیدر مالک شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 291984 ج 99 در دفتر بازداشتی و پرونده و سند مالکیت قید گردیده است. یک مورد بازداشت دائم صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر برای مالکیت محمد حسن باجلان بازداشت می باشد. بازداشت به صورت غیابی می باشد.

2 بر حسب تصویر برگه جوابیه استعلام شهرداری منطقه یک اسلامشهر به شماره 80593 مورخ 1400/8/13 در خصوص ملک واقع در خیابان المهدی  کوچه اول قطعه 68 با کاربردی مسکونی بناهای مجاز ملک بر اساس پروانه ساختمانی شماره 99011837 مورخ 1399/8/6 و رای بدوی (قطعی) کمیسیون ماده صد به شماره 622 مورخ 1400/2/20 به شرح زیر می باشد:

زیر زمین به صورت پارکینگ به مساحت 153/8 متر مربع و طبقات همکف الی سوم به صورت مسکونی و به مساحت 153/8 متر مربع جمعا 615/20 متر مربع می باشد و تخلف ساختمان در طبقه چهارم به صورت مسکونی به مساحت 153/8 متر مربع در حال رسیدگی می باشد.

3 پس از بازدید ملاحظه گردید ملک مورد اشاره به صورت یک باب ساختمان 6 طبقه + خرپشته با اسکلت بتن آرمه و… در حال احداث بوده شامل زیر زمین با صد در صد بنا و همکف با طول پیشروی حدود 3/4 متر نسبت به پروانه ( در حدود دو متر به عنوان حیاط باقیمانده) بدون تیغه چینی داخلی و بدون کفسازی و طبقات اول و دوم و سوم و چهرم نیز با پیشروی حدود 3/4 متر نسبت به پروانه با مشخصات مسکونی هر یک در یک واحد مسکونی بصورت سه خوابه بوده که بخشهایی از نازک کاری بصورت گچ و خاک در دیواره و سقفها اجراشده و در طبقه اول نیز کاشیکاری اجرا شده مشاهده گردید همچنین عمده عملیات کارهای تاسیساتی نظیر لوله کشی آب و گاز و فاضلاب اجراشده و برقکاری در حد قوطی لوله می باشد نماسازی در دوطرف اجرا شده و الباقی عملیات از قبیل نصب آسانسور باقی نازک کاری و کفسازی و … اجرا نشده است.

نظریه کارشناس:

با عنایت به موارد فوق  مدارک موجود موقعیت محلی و زمانی و سایر عوامل موثر در امر کارشناسی:

ارزش شش دانگ پلاک مورد نظر ( 7461/64 – بخش 12تهران) شامل عرصه و اعیان و انشعابات فارغ از هرگونه دیون احتمالی و نداشتن منع قانونی به مبلغ 72/500/000/000 ریال ( معادل هفت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان) ارزیابی می گردد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2 محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3 هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/9/30 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست بحساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

 

خلیلی دادورزاجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت9:30الی10:30