فروش ملک مسکونی در مناطقی از تهران

486000000000

توضیحات

9709980241400114

140068460000492611
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )


آگهی مزایده اموال غیرمنقول  (اصلاحیه به جهت اشکال سیستمی تایپ کارشناس)

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/9902736/117/ج از شعبه 117دادگاه حقوقی تهران – دادنامه 9700659مورخه 97/5/9-اجراییه 97/5/9-محکوم له آقای وحید احمدی فرزند رحیم با وکالت آقای حمیدرضا کشتکار جولادی -محکوم علیه آقای مصطفی فتحی فرزند احمد -محکوم به مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ 1396/5/9 لغایت اجرای حکم 15/810/000/000ریال -هزینه دادرسی 208/306/000ریال -حق الوکاله وکیل 109/800/000ریال – هزینه کارشناسی 400/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 826/405/300ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی به شماره 6933/100095بخش 2 تهران و دارای مورد بازداشتی از شعبه اول اجرای احکام مدنی 1398001014839مورخه 1398/3/12 و  فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی  به شرح ذیل می باشد .

احتراما، در اجرای قرار کارشناسی پرونده با کلاسه اجرائی 9902736/3ج آن شعبه محترم، موضوع دعوی آقای وحید احمدی (محکوم له) با وکالت آقای حمیدرضا کشتکار جولادی، به طرفیت آقای مصطفی فتحی (محکوم علیه) ، موضوع ارزشیابی ششدانگ ملک پلاک ثبتی 100095 (3923 قدیم) فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش دو تهران، باستحضار می رساند، اینجانب کارشناس منتخب شعبه ضمن اطلاع از قرار و حضور در دفتر دادگاه محترم و مطالعه مندرجات پرونده، به محل وقوع آن در آدرس :

تهران-خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) ، بعد از تقاطع سهروردی و خیابان کاووسی، جنب شرقی بانک کشاورزی، پلاک شهرداری 206 (با تابلو : سازه گستر تهویه آراز) ساختمان با کد شناسائی 021-10420 مراجعه نموده، گزارش بازدید و نظریه بشرح ذیل تقدیم حضور می شود :

ضمنا حق الزحمه کارشناسی، باتوجه به ارزیابی کل ششدانگ ملک، طبق تعرفه مصوب قوه محترم قضائیه مجموعا مبلغ دویست و دو میلیون ریال پشنهاد و اعلام می شود. خواهشمند است، مقرر فرمائید با توجه به واریز مبلغ علی الحساب ده میلیون ریال از سوی متقاضی، الباقی دستمزد به مبلغ یکصدونود و دو میلیون ریال (192،000،000) نیز به حساب واریز گردد.

ریاست محترم شعبه 3 اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران

موضوع: پرونده کلاسه 9902736 / 3ج (ارزیابی ملک پلاک ثبتی 100095 / 6933 بخش دو تهران)

سلام علیکم

احتراما، در اجرای قرار کارشناسی پرونده با کلاسه اجرائی 9902736 / 3ج آن شعبه محترم، موضوع دعوی آقای وحید احمدی (محکوم له) با وکالت آقای حمیدرضا کشتکار جولادی، به طرفیت آقای مصطفی فتحی (محکوم له)، موضوع ارزشیابی ششدانگ ملک پلاک ثبتی 100095 (3923 قدیم) فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش دو تهران، باستحضار میرساند، اینجانب کارشناس منتخب شعبه ضمن اطلاع از قرار و حضور در دفتر دادگاه محترم و مطالعه مندرجات پرونده، با راهنمائی وکیل محترم و نماینده محکوم له و در حضور تعدادی از حاضرین در ملک، مجددا به محل وقوع آن در آدرس:

تهران-خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)، بعد از تقاطع سهروردی و خیابان کاووسی، جنب شرقی بانک کشاورزی، پلاک شهرداری 206 (باتابلو : سازه گستر تهویه آراز)، ساختمان با کد شناسائی 021-10420 مراجعه نموده، ضمن تماس با محکوم علیه و استماع توضیحات ایشان و همچنین انجام بررسی ها و تحقیقات منطقه ای و میدانی لازم، گزارش بازدید و نظریه بشرح ذیل تقدیم حضور می شود.

توضیح اینکه، محکوم علیه در اظهارات خویش اعلام کردند، ملک دیگری جهت کارشناسی در شهرستان مریوان معرفی نموده اند تا دادگاه محترم موضوع را مورد بررسی قرار دهد. مورد اخیر به اطلاع دادورز محترم شعبه رسید. ایشان اعلام نمودند، با توجه به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک، کارشناسی فعلی ابلاغ شده انجام شود، تا به نظر ریاست محترم اجرا رسیده و در نهایتا دادگاه محترم، موارد را مدنظر قرار دهد.

الف) سوابق و مستندات ثبتی :

الف-1) طبق پاسخ استعلام شماره رایانه 139885601025010041 ، در تاریخ 19/03/1398 ، اداره ثبت اسناد و املاک نارمک تهران خطاب به اجرای احکام شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران: مراتب بازداشت پلاک ثبتی شماره 100095 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 ناحیه … به مساحت سیصدوشصت (360) متر مربع، با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 139805801025001560 ، مالک آقای مصطفی فتحی، مالک شش دانگ عرصه و اعیان به نفع … ، در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گرده است …

محدودیت مالکین : محدودیت آقای مصطفی فتحی – یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 1397168003324602 ، مورخ 03/11/1397 صادره از اجرای احکام شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران به نفع … بازداشت می باشد.

تذکر : بازداشت موقت به نفع … بموجب شماره 1398168001014839 ، مورخ 12/03/1398 صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید صدر تهران، سابقه پلاک ثبتی 3923 و 42501 فرعی از 6933 اصلی به 100095/6933 استانداردسازی گردید.

در پاسخ استعلام شماره رایانه 139885601025010042 ، تاریخ 19/03/1398 اداره مذکور به شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید صدر تهران نیز مراتب بازداشت دائم شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 100095 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران اعلام شده است.

الف-2) طبق پاسخ استعلام شماره نامه 140085601025008714 ، تاریخ 29/03/1400 ، اداره ثبت اسناد و املاک منطقه نارمک تهران، وضعیت پلاک ثبتی شماره 100095 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 ناحیه … به شرح ذیل اعلام می گردد، مشخصات ملک : به شماره 100095 فرعی از 6933 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور … واقع در بخش 2 ناحیه … حوزه ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 360 مترمربع، ضمنا پلاک فوق حاصل استاندارد سازی پلاک 3923 و 42501 فرعی از 6933 اصلی می باشد.

مشخصات مالکیت : مالکیت مصطفی فتحی … با جزء سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانک عرصه و اعیان عرصه و اعیان

محدودیت : دو مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1397168003324602 ، مورخ 03/11/1397 صادره از اجرای احکام شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران به نفع … بازداشت می باشد. بموجب دستور شماره 1398168001009932 ، مورخ 12/03/1398 صادره از اجرای احکام 117 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید باهنر تهران … بازداشت می باشد.

الف-3) طبقه همکف : بر اساس منرجات تصویر یک جلد سند مالکیت و توضیحات آن (قبل از استاندارد سازی)، ملک و محل آن عبارتست از : شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 207 متر و 47 دسیمترمربع که مقدار 24 متر و 42 دسیمتر مربع آن ایوان است، قطعه اول تفکیکی به شماره 3923 فرعی … بانضمام شش دانگ یکباب انباری واقع در زیرزمین به مساحت 31 متر و … دسیمتر مربع قطعه سوم تفکیکی به شماره 42501 فرعی از 6933 اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک 3923 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش دو تهران با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها که بموجب تقسیم نامه رسمی شماره 141452 ، تاریخ 02/09/1361 دفترخانه 100 تهران در ازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی مالک متن قرارگرفته و دو قطعه مذکور توأما قابل انتقال است …. ،به شماره ثبت 20882 ، صفحه 270 ، دفتر 192 ، به تاریخ ثبت      آذر 1361 بوده است. در تاریخ 20/04/1385 تمامی شش دانگ مورد ثبت، طبق سند شماره 146112 دفترخانه 25 تهران به اقای مصطفی فتحی منتقل شده است.

الف-4) طبقه اول: بر اساس مندرجات تصویر یک جلد سند مالکیت و توضیحات آن (قبل از استاندارد سازی) ، ملک و محل آن عبارست است از : شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 218 متر و 39 دسیمتر مربع که مقدار 35 متر و 41 دسیمتر مربع آن پیشرفتگی و بالکن است ، قطعه دوم تفکیکی بانضمام شش دانگ انباری واقع در جنب خرپشته به مساحت 10 متر و 89 دسیمتر مربع قطعه چهار تفکیکی به شماره های 42524 و 42525 فرعی از 6933 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 3923 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش دو تهران با قدرالسهم از عرضه و سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها که بموجب تقسیم نامه رسمی شماره 141452، تاریخ 02/09/1361 ، دفترخانه 100 تهران در ازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی مالک متن قرار گرفته و دو قطعه مذکور توأما قابل انتقال است، باتوضیح اینکه مقدار 82 متر و 92 دسیمتر مربع آپارتمان مذکور هنگام تخریب و نوسازی جزء خیابان 49 متری احداثی خواهد شد به شماره ثبت 163595، صفحه1097، دفتر 393، بتاریخ ثبت 11 آذر 1361 بوده است و در تاریخ 20/04/85 تمامی ششدانگ مورد ثبت، طبق سند شماره 146112 دفترخانه 25 تهران به آقای مصطفی فتحی منتقل شده است.

ب) سوابق شهرداری:

ب-1) طبق پاسخ استعلام شماره 5410/507، تاریخ 17/02/1398، شهرداری منطقه 7 تهران، در خصوص ملک پلاک ثبتی 3923/6933، به شماره پرونده 28745 واقع در، خیابان شهید بهشتی، بعد از کاووسی فر پلاک 206، براساس پاسخ معاونت شهرسازی منطقه به استحضار می رساند، سابقه دارای گواهی پایانکار ساختمان به شماره 72081165، مورخ 24/11/84 بوده و در حال حاضر ساختمان قدیمی به صورت دو طبقه بر روی زیرزمین به شرح ذیل می باشد:

1-    طبقه زیرزمین با کاربری چاپخانه به متراژ 74 مترمربع ( با احتساب 2 مترمربع انباری در زیرپله) ، 2- طبقه همکف به 2 واحد شمالی و جنوبی تبدیل شده است که کاربری ضلع شمالی چاپخانه به متراژ 60 متر مربع ( با احتساب مسقف نمودن نورگیر ضلع شرقی به متراژ 2 مترمربع) و کاربری ضلع جنوبی به صورت سفره خانه به متراژ 151 متر مربع،

2-    طبقه دوم با کاربری انبار تجاری به متراژ 230 متر مربع، 4- احداث انباری های غیرمجاز در حیاط با مصالح غیراساسی (ایرانیت با نبشی) به متراژ تقریبی 30 متر مربع، توضیح اینکه، دارای سابقه درخصوص تخلفات بند1 و 2 (صرفا واحد شمالی) دارای رای کمیسیون محترم ماده صد به شماره 871227، مورخ 19/11/78 می باشد.

–    طبق رای کمیسیون بدوی: در مورد تبدیل 59 متر مربع از انبار اداری زیرزمین به اداری، اعاده به صورت مجاز، در مورد تبدیل 65 مترمربع از اداری به همکف تجاری، اعاده به کاربری مجاز……

–    پیشنهاد میشود: آخرین وضعیت و سابقه، نوع کاربری طبقات و میزان بدهی احتمالی ملک پلاک ثبتی 100095/6933 بخش 2 تهران با کد نوسازی 021-10420 ، از شهرداری منطقه 7 تهران استعلام گردد.

–    ب-2) به موجب گواهی پایانکار ساختمان شماره 72081165، تاریخ صدور 24/11/1384 شهرداری منطقه 7 تهران که جهت ملک با شماره حروف 10420 و شماره ملک 021 جهت ملک پلاک ثبتی (0) 3923/6933 صادر شده است: مساحت زمین طبق سند 00/360 متر مربع ( به ابعاد 30*12 متر) ، مساحت زمین پس از اصلاحی 00/270 مترمربع ( به ابعاد 50/22 *12 متر) ، زیرزمین به مساحت 74 متر مربع ( شامل 2 واحد انبار اداری و راه پله اداری) ، طبقه همکف به مساحت 00/226 متر مربع (شامل یک واحد اداری و انبار اداری) ، طبقه اول به مساحت 00/230 مترمربع ( شامل یک واحد اداری و راه پله) ، مجموع زیربنای سه طبقه به مساحت 00/530 مترمربع، تعداد پارکینگ تامین شده : 0 واحد، نوع اسکلت فلزی، از قسمت شمالی به عمق 5/7 متر عقب نشینی اصلاحی خواهد داشت. طبق توضیح بر و کف ملک در مسیر مترو قرار دارد. همچنین در سایت اینترنتی شهرداری تهران، ملک در محدوده بافت فرسوده و بافت ناپایدار بوده و در پهنه s122، درصد پوشش 100 % ، مساحت ملاک عمل 00/360 متر مربع اعلام شده است.

–    بررسی اصالت و صحت و سقم مدارک ابرازی خارج از حدود صلاحیت کارشناسی اینجانب و هرگونه مسئولیت آن به عهده متقاضی کارشناسی خواهد بود.

–    توضیح اینکه، گزارش حاضر با توجه به مدارک ارائه شده فعلی و مندرجات پرونده و پایانکار ارائه شده شهرداری، استعلام های به عمل آمده ( مضبوط در پرونده ) بازدید انجام شده، تهیه و تنظیم شده است، چنانجه مدارکی مستند و موثر در ارزیابی ( خصوصا اعلام کاربری جدید علاوه بر پایانکار) از سوی طرفین به دادگاه محترم ارائه شود، گزارش قابل بازنگری و در صورت صلاحدید شعبه موارد در قالب گزارش تکمیلی تقدیم حضور خواهد شد.

–    ج) وضعیت موجود:

ملک تعرفه شده و مورد بازدید کارشناسی عبارت است از یک باب ساختمان قدیمی 2 طبقه به انضمام طبقه زیرزمین که با عمر بیش از حدودا 37 سال در آدرس فوق قراردارد. عرضه ملک با موقعیت جنوبی نسبت به گذر موجود ( خیابان شهید بهشتی) بوده و در شمال آن ساختمان 2 طبقه قرارداشت. ساختمان به صورت نیمه اسکلت فلزی و دیوارهای آجری و سقف ها به نظر از نوع طاق ضربی، نمای اصلی ( شمالی) ساختمان به صورت سنگ و پنجره های منصوبه در نمای آهنی شیشه خور، نمای جانبی سیمانکاری، درب عابر رو ساختمان پروفیل آهنی می باشد.

حیاط جنوبی مشتمل بر باغچه و محوطه کف آن موزائیک و دیوارها سیمانکاری، در قسمت شرقی آن فضاهایی با مصالح موقت احداث شده است در راه پله طبقات کف پله سنگ و دیوارها روکوب ام دی اف طرح چوب، نرده حفظ آهنی کار شده بود.

طبقه همکف در قسمت شمالی شامل راه پله ورودی و قسمت نمایشگاه لوازم تاسیسات، در قسمت جنوبی شامل سالن فلت با درب ورودی شیشه سکوریت و حفاظ، پوشش کف ها سرامیک و سنگ، دیوارها سفیدکاری و رنگ و در حال بازسازی، طبقه اول مشتمل بر اتاق مدیرعامل، 2 اتاق تو در تو ، آبدارخانه، چند قسمت پارتیشن بندی شده، سرویس بهداشتی و …. بود. پوشش کف پارکت، کف سرویس ها سرامیکفرش و دیوارها کاشی کاری ، کابینت آبدارخانه ام دی اف، درب ورودی چوبی و درب های داخلی چوبی، دیوارها سرتاسر روکوب چوب ام دی اف، سیستم سرمایش کولر آبی و اسپیلیت، سیستم گرمایش گاز بود. ملک دارای انشعابات برق و آب و گاز شهری بود. حسب اظهار زیرزمین توام با طبقات مورد بهره برداری قرار داشت و در زمان بازدید طبقه اول به صورت دفتر کار اداری گروه سازه گستر تهویه مورد بهره برداری قرار داشت.

د- نظریه کارشناسی:

باتوجه به مشخصات و موقعیت و کاربری اعلام شده محل در پایانکار و در نظر گرفتن عوامل موثر در قضیه از جمله، مساحت عرصه و بر آن، قدمت بنای احداثی و نوع و جنس مصالح به کار برده شده در آن، بازسازی صورت گرفته در طبقات، وضعیت موجود آن و …، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان احداثی در ملک پلاک ثبتی100095/6933 بخش 2 تهران  (شامل 2 دستگاه آپارتمان در طبقات همکف و اول و زیرزمین)، به همراه انشعابات و متعلقات، بدون احتساب بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مستاجرین، بانک ها، شهرداری ها، اداره دارایی، بیمه و غیره )، فارغ از مسائل ثبتی مرتبط، چنانچه بلامعارض بوده و قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد، جهت اجرای احکام آن شعبه محترم به نظر اینجانب مجموعا مبلغ چهارصد و هشتادو شش میلیارد ریال 486000000000ریال) معادل چهل و هشت میلیارد و ششصد میلیون تومان 48600000000تومان) برآورد و اعلام می شود.

تاریخ مزایده 1400/10/11 ساعت 14 الی 14/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

 

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/11 ساعت 14 الی 14/30