فروش ملک مسکونی تهران خ معیری

70000000000

توضیحات

9909980228800301

140068460000417450
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب دستور فروش صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران و پرونده اجرایی کلاسه 9900241/28 له آقای محمد شکرزاده هشترودی محکوم علیه خانم طاهره طاهری و غیره مبنی بر دستور فروش ملک به شماره پلاک ثبتی 16 فرعی از 1888 اصلی بخش 4 تهران قطعه دو تفکیکی که با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده :  آدرس ملک  تهران – خیابان معیری (منیره) جنب بازار روز شهرداری- پلاک های 158 و 160

برابر کپس اسناد ارائه شده از طرف خواهان مشخصات ملک واقع در بخش ثبتی 4 استان و شهرستان تهران به شماره فرعی 16 از اصلی 1888 قطعه 2 به مساحت 75/155 متر مربع است که نیم دانگ مشاع از ششدانگ متعلق به خواهان و بقیه آن متعلق به خواندگان است. و برابر گزارش کارشناسان قبلی بر اساس برگه گزارش پایان ساختمان شماره 11229 ابرازی مورخ 26/9/63 ملک دارای سه طبقه مسکونی و یک طبقه هم کف تجاری هر کدام به متراژ کل 91/96 متر مربع می باشد. که بر اساس پروانه ساختمانی شماره 30313/1 مورخ 23/12/54 احداث گردیده و دارای متراژ 64/18 اضافه ساخت می باشد.

این ملک بر اساس سند اجاره اموال غیر منقول منعقد شده در دفترخانه رسمی 1118 تهران به شماره ثبت 14157 مورخ 18/11/95، طبقه هم کف در قالب یک باب مغازه تجاری و حیاط جنوبی ساختمان (در سند اجاره متراژ کل زمین درج شده است)، برای شغل تولید و پخش لوازم و البسه ورزشی از سوی موجرین، به مستاجرین (آقای محمد و خانم ها مهناز، مریم همگی شهرت شکرزاده هشترودی و خانم شمسی اسمعیل شیرازی) تحت شرایط مندرج در سند مذکور، اجاره داده شده است.

مشخصات عمومی ساختمان

ملک مورد کارشناسی جنوبی، ساختمانی در چهار طبقه (هم کف و سه طبقه) است. ملک فاقد پارکینگ و انباری می باشد. ملک دارای اسکلت فلزی و قدمت ملک حدود 35 سال است. مطابق طرح تفضیلی جدید ملک در پهنه (M115) واقع گردیده است. ملک با نمای سنگ قدیمی بوده و درب ورودی اصلی ملک و پنجره ها از نوع آهنی و شیشه ها تک جداره می باشد. ساختمان فاقد آسانسور می باشد.

ملک مورد کارشناسی در طبقه هم کف (پیلوت) با پلاک آبی 160 مطابق تصویر پروانه کسب شماره 1350 مورخ 15/12/1389 دارای مجوز فعالیت تولیدی صنف فروشندگان لوازم ورزشی می باشد. این بخش از دو فضای مستقل تشکیل شده است. کف و دیوار با پوشش سرامیک و سقف سفید کاری شده است. کف هم کف پایین تر از پیاده رو و دارای ارتفاع حدود 6/2 می باشد. در هنگام بازدید شواهدی دال بر فعالیت کسی مشاهده نگردید.

ملک در طبقات مسکونی در سه طبقه مجزای با زیر بنای مفید هر کدام حدود 80 متر مربع و هر واحد طبقه مشتمل بر سالن هال و نشیمن، دو اتاق، آشپزخانه و سرویس و حمام است. واحد طبقه سوم بازسازی شده و یک اتاق خوات دارد. کف واحد طبقه دوم موزائیک و طبقه سوم سرامیک بوده و دیوارها نیز در طبقه سوم کاغذ دیواری و طبقه دوم سفیدکاری و رنگ است. آشپزخانه از نوع بسته ودر طبقه دوم با کابینت فلزی و طبقه سوم MDF است. سیستم گرمایش از طریق بخاری گازی و سیستم سرمایش با کولر آبی تامین می شود. ملک دارای انشعابات آب، گاز مشترک و برق اختصاصی برای هر واحد است.

نظریه کارشناسی :

با توجه به مراتب فوق و شرایط زمانی و مکانی و سایر عوامل موثر در قضیه به استحضار می رساند میزان ارزش ششدانگ پلاک ثبتی فوق شامل عرصه و اعیانی بدون در نظر گرفتن سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه ها که متعلق به غیر می باشد، چنانچه منعی از نظر معامله و تحویل نداشته باشد مجموعاً به مبلغ 70/000/000/000 ریال برابر هفت میلیارد تومان تعیین مقرر گردیده  شش دانگ ملک موصوف در تاریخ 1400/09/17  ساعت 13/30 الی 14/00در محل اجرای احکام مدنی شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به واریز باقی مانده ثمن مزایده به شماره حساب مجتمع اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد گردید . اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت13:30الی14