فروش ملک شش دانگ تهران کاظم آباد

110000000000

توضیحات

9909980241700535

140068460000414019
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی0001248/120/ج2-از شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 1400876 مورخه 1400/01/29 -اجراییه 1400130100مورخه 1400/2/31- محکوم له آقای  مهدی  برجی  علی ابادی  فرزند محمد- محکوم علیه  آقای  غلامرضا  پالیز وان  دیوشلی  فرزند جعفر  -محکوم به 12/000/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 7/892/171/345ریال -هزینه دادرسی 420/000/000ریال –حق الوکاله وکیل 21/600/000 -نیم عشراجرای دولت 1/016/688/568ریال  -حسب ارزیابی پلاک ثبتی به شماره قطعه 44تفکیکی 46/1728مفروز از 192فرعی از اصلی و فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی   به شرح ذیل  می باشد

ياست محترم شعبه دو اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد باهنر تهران موضوع: تقديم نظريه كارشناسي + افزايش دستمزد كارشناسي در پرونده شماره بايگاني 0001248 با سلام و تحيت، احتراما، عطف به قرار كارشناسي صادره در پرونده فوق الذكر به استحضار عالي مي رسانم اينجانب ضمن مطالعه اوراق پرونده و بررسي مدارك و مستندات ابرازي، با هماهنگي و معيت نماينده مالك نسبت به بازديد و معاينه ملك مورد كارشناسي اقدام و نتيجه بررسي ها به شرح زير اعلام مي گردد. 1- مشخصات پرونده (به نقل از اوراق پرونده): 1-2- محكوم له: مهدي برجي علي آبادي 2-2- محكوم عليه: غلامرضا پاليزوان ديوشلي 3-2- قرار كارشناسي: ارزيابي قطعه 44 تفكيكي پلاك ثبتي شماره 1728 فرعي از 46 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 192 فرعي از اصلي مذكور واقع در كاظم آباد شميران بخش 11 تهران 2- نشاني ملك مورد كارشناسي: تهران – بزرگراه شهيد قاسم سليماني – خيابان استاد حسن بنا جنوبي – كوچه مجيد ميرشريفي – كوچه برادران فرهاد و همايون كلانتري – پلاك 1 3- مدارك ابرازي: طبق تصوير سند مالكيت ابرازي به شماره چاپي 600219 كه در تاريخ 12/ 11 / 1345 بنام مالك وقت آن ثبت، صادر و تسليم گرديده و سپس مع الواسطه به آقاي غلامرضا پاليزوان ديوشلي به شماره ملي ؟ منتقل گرديده است، وضعيت ثبتي ملك عبارت است از: «شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 225 مترمربع قطعه 44 تفكيكي به شماره 1728 فرعي از 46 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 192 فرعي از اصلي مذكور واقع در كاظم آباد شميران بخش 11 تهران…» همچنين حدود ملك عبارت است از: شمالا به طول 10 متر به قطعه 40 شرقا به طول 22.50 متر به قطعه 43 جنوبا به طول 10 متر به كوچه 8 متري كه دو متر آن از مورد تفكيك است غربا به طول 22.50 متر به كوچه 6 متري احداثي. 4- شرح بازديد: ملك تعرفه شده شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 225 مترمربع به صورت دو نبش با بناي احداثي در آن شامل زيرزمين، همكف و طبقه اول و نيم طبقه دوم، داراي انشعابات آب و برق و گاز و تلفن ثابت، قدمت بنا بيش از 30 سال ساخت، نماي خارجي سنگ، داراي حياط با كفپوش موزاييك، زيرزمين به صورت موتورخانه و انباري، طبقه همكف به صورت آپارتمان مسكوني داراي هال پذيرايي، آشپزخانه باز كابينت ام دي اف، دو اتاق خواب، سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي و روشويي و حمام، كف پوش سراميك، پوشش ديوارها گچ با رويه كاغذ ديواري بوده و طبقه اول مشابه طبقه همكف به اضافه بالكن مي باشد. نيم طبقه دوم به صورت سوييت مسكوني داراي يك اتاق و سرويس بهداشتي ايراني و روشويي و حمام و آشپزخانه باز با كابينت ام دي اف مي باشد. در زمان بازديد طبقه همكف در يد مالك و طبقه اول در اختيار مستأجر قرار داشت. نظريه كارشناسي: با عنايت به توضيحات فوق الذكر، مطالعه اوراق و محتويات پرونده، بررسي مدارك و مستندات ابرازي، مساحت عرصه و اعيان، مشخصات ظاهري و فني ملك، موقعيت ملك، قدمت بنا، وضع موجود ملك، بر ملك و فارغ از موضوع مالكيت و هرگونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و غير قابل افراز بودن ملك مذكور و در پاسخ به قرار كارشناسي صادره، ارزش روز شش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي مذكور مجموعا به مبلغ يكصد و ده ميليارد ريال (110.000.000.000 ريال) تعيين و اعلام مي گردد. نكته 1: اين نظريه بر اساس مدارك و مستندات ابرازي تا تاريخ ارايه گزارش و براساس قرار صادره توسط آن دادگاه محترم تنظيم گرديده و بررسي اصالت مدارك و مستندات در حوزة صلاحيت اينجانبان نمي باشد. با عنايت به نوع و كيفيت پرونده در صورتي كه هر گونه مستندات جديدي كه تاثير بر نظريه داشته باشد، ارائه گردد با دستور قضايي، نظريه قابل بازنگري احتمالي خواهد بود. نكته 2: آخرين وضعيت نقل و انتقالات سرقفلي و ملكيت پلاك ثبتي مذكور بايستي از اداره ثبت اسناد و املاك ذيربط استعلام گردد.

تاریخ مزایده 1400/09/15ساعت13 الی13/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15اعت13الی13:30