فروش ملک شش دانگ تهران ملارد

9500000000

توضیحات

9709982660400992

140091460000461332
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده غير منقول (مرحله اول )

در پرونده 981700 صادره از اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی ملارد  به سود همت علی حتمی میرزابیگی  و علیه  کیانوش ترک و وثیقه گذار  ولی قربان عباسی خاطر بخواسته 5/706/205/704 ریال  كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ششدانگ پلاک ثبتی 15073 فرعی از 43 اصلی  به نشانی ملارد – سرآسیاب – بهاره غربی – کوچه 11 – فرعی سوم – پلاک 495 میباشد که  توسط کارشناس  به مبلغ 9/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در راستای ماده 51 ق ا ج ا م  3/603 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی فوق استیفای محکوم به را مینماید و سپس مقرر گرديد مزایده در تاريخ 1400/10/05 از ساعت 08/00 تا ساعت 09/00 صبح برگزار و پایان یابد ، و ملك موردنظر واقع در به شرح ذیل از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 10% كل مبلغ فروش به صورت وجه نقد يا چك بانكي ( تضمين شده ) في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك ماه و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد در غیر اینصورت مبلغ 10 % اخذ شده بنفع دولت ضبط میگردد ، مشخصات ملك توقيفي به شرح ذیل مي باشد : ملک  به پلاک ثبتی 15073 فرعی از 43 اصلی  به نشانی ملارد – سرآسیاب – بهاره غربی – کوچه 11 – فرعی سوم – پلاک 495 میباشد ملک فوق دارای انشعابات آب و برق و گاز مشترک بوده کف طبقات سرامیک دیوارها گچ کاری و رنگ آمیزی شده آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی اف سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی نیز کولر گازی و آبگرمکن  / و سایر موارد در خصوص مشخصات کامل و و ضعیت تخلفات کمیسیون ماده صد به پیوست نظریه کارشناسی می باشد .

محل انجام مزايده ملارد -بلوار رسول اکرم -دادگستری شهرستان ملارد -طبقه زیر زمین -واحد اجراي احكام مدني دادگستري ملارد مي باشد .

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان ملارد- حسن رضاپناه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت8الی9