فروش ملک شش دانگ تهران خ پاتریس

110000000000

توضیحات

9909980228800686

140068460000414615
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب دستور فروش کلاسه 0000814 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران له بهداد باقر آذری خامنه ومهین باقر آذری خامنه وشهلا باقر آذری خامنه وآقای رامین باقر آذری خامنه بطرفیت امیر هوشنگ نور مهانی وبهزاد باقر آذری خامنه وبهروز باقر آذری خامنه و رقیه بابائی خامنه و صدیقه نورمهانی و ایران نورمهانی و محسن نور مهانی و یوسف نورمهانی و حسن نور مهانی و ملیحه نورمهانی مبنی بر صدور دستور فروش از شش دانگ یک باب خانه احداثی به مساحت 75/131 متر مربع به شماره 14502/2395 مفروز از پلاک های 919 و1892 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران که با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده : تهران ، خیابان پاتریس لومومبا خیابان حسین پور ، پلاک 67 .

1 )مشخصات ثبتی و توصیف اجمالی ملک

برابر تصویر ابرازی سند مالکیت شماره 254166 ملک مورد نظر عبارت است از شش دانگ یک باب خانه احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 75/131 متر مربع به شماره 14502/2395 مفروز از پلاک های 919 و 1892 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران اراضی طرشت انتقالی از شرکت سهامی ساختمانی شهرآرا که با شماره 136872 صفحه 329 دفتر 902 به نام آقای رسول نور مهانی در مورخ 06/12/1341ثبت و سند صادر شده است .حدود اربعه آن طبق سند شمالا 2/6 متر به پلاک ،غربا و شرقا 25/21 متر به پلاک و جنوبا 2/6 متر به خیابان احداثی می باشد.

براساس بازدید صورت گرفته از محل وقوع ملک ،تصاویر ابرازی و مدارک و مستندات و اظهارات صورت گرفته ، ملک مورد نظر دارای ساختمانی است قدیمی با نمای آجری و پنجره های فلزی با 2 طبقه بنا مشمتل بر طبقه همکف و اول با راه پله  ارتباطی که طبقه همکف با پوشش کف موزاییک و بدنه رنگ مشتمل بر دو اتاق تو در تو ،بالکن ،آشپزخانهبسته در مجاورت زیر راه پله ،حیاط خلوت کف نور گیر و طبقه اول شامل 2 اتاق تودر تو با کف موزاییک و بدنه رنگ ،بالکن ،یک اتاقک در پاگردآخر راه پله ،سرویس بهداشتی و روشویی و حمام در پاگرد نیم طبقه اول بوده و ملک دارای انشعابات آب و برق و گاز و سامانه سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری گازی است. برابر اطلاعات مندرج در سامانه شهرداری تهران ملک در پهنه 112 آر بوده ودر بافت فرسوده نبوده ودربافت ناپایدار قرار دارد.

2 )حدود و شرایط کارشناسی 

1 –نظریه حاضر در چارچوب قرار صادره و صرفا جهت پرونده حاضر تنظیم شده و قابل بهره برداری در سایر دعاوی و مراجع نیست .

2 –مسولیت ناشی از از هر گونه ادعای جعل و مخدوش بودن یا نابرابری تصاویر مدارک ابرازی با نسخ اصلی ، متوجه ارائه کننده اسناد و مدارک و دلایل می باشد.

3 –چنانچه پس از تحریر ای نظریه ، مدارک مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصله موثر باشد،مسولیتی متوجه کارشناس نبوده و رسیدگی به آن ها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده است و صرفا با نظر دادگاه محترم قابل رسیدگی مجدد می باشد.

4 –نظریه حضر فارغ از اظهر نظر در خصوص صحت و سقم اظهارات و اصالت مدارک صورت گرفته و برسی این موارد خارج از صلاحیت کارشناسی اینجانب تهیه شده و مسولیت قانونی این موارد بر عهده اظهار کننده و ارائه کننده می باشد.

3 )نظریه کارشناسی 

با توجه به موقیعت زمانی و مکانی عرصه و اعیان ملک و وضعیت کمی و کیفی آن با در نظر گرفتن جهات موثر در تعیین ارزش روز آن طبق مطالب گزارش و وضعیت خاص بازار ملک ، فارغ از وجود معارض ،بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و منع معاملاتی  بدون احراز ماکیت و انتساب به اشخاص حقیقی و حقوقی و صحت مدارک ابرازی و اظهارات که احراز لین موارد خارج از صلاحیت کارشناسان راه و ساختمان می باشد. به نظر اینجانب ارزش روز شش دانگ عرصه و اعیان ملک با مشخصات فوق الذکر (پلاک ثبتی 14502/2395 )و در حالت تخلیه 110/000/000/000 ریال (یازده میلیارد تومان )ارزیابی می گردد.

 

 

و مقرر گردیده در تاریخ 1400/09/09 ساعت 13 الی 13/30 در اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید مدنی واقع در تهران خیابان انقلاب خیابان قدس روبروی خیابان پورسینا ششدانگ ملک موصوف از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت 30روز از تاریخ مزایده نسبت به واریز باقی مانده ثمن مزایده به شماره حساب 2171299079005 بانک ملی ایران شعبه بزرگمهر اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد گردید .اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.

 

دادورز شعبه 28  دادگاه حقوقی تهران –  علیاری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت13:30