فروش ملک شش دانگ تهران خ شهیدرجایی

125000000000

توضیحات

140068920000950217

140068460000441637
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

  مزایده پلاک ثبتی2043 فرعی از 116 اصلی بخش 12 تهران شماره بایگانی :      0000689

بنام خدا

بموجب دادنامه اصداری  پرونده کلاسه 140068920000950217 شعبه 183 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بعثت تهران ، محکوم له: پرويز رياضي محکوم عليه: مهدي رياضي – مهشيد رياضي – مريم قهرمان – ارشيا خوبرو – فرحناز رياضي – مرتضي خوبرو – ملوك مهبي – سعيد رياضي – خسرو رياضي – مهرداد رياضي موضوع لازم الاجرا: فروش مال مشاعي و دستور فروش پلاک ثبتی شماره موضوع پلاک ثبتی2043 فرعی از 116 اصلی مفروز و مجزی شده از 178 فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 12 ثبتی تهران که پس از سیر مراحل قانونی  از طریق کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردید:

ملک در تهران خيابان شهيد رجايي، بعد از ميدان بهشت، نرسيده به آزادگان، كوچه قو، پلاك7؛ می باشد : مستندات ابرازي: مطابق مستندات ابرازي بترتيب اولويت بشرح زير مي باشد: 1- مطابق روگرفت دو جلد سند ثبتي دفترچه اي كه تحت شماره 50139 ذيل صفحه 236 از دفتر 2043 و 275 در تاريخ 25/07/43 سند ثبت و صادر شده است و متعاقباً برابر صفحات هشتم و نهم نقل و انتقالات تحت شماره 33044 در تاريخ 03/08/48 كه در دفترخانه شماره 172 تهران به ثبت رسيده است تمامي ششدانگ بنام آقايان محمد و عوضعلي شيخ اوشاغي بالمناصفه، سند منتقل شده است. مطابق سند مذكور ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1000.00 مترمربع بشماره 2043 فرعي از 116 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 178 فرعي از اصلي مذكور واقع در قريه علي

آباد مجدودالدوله بخش 12 تهران مي باشد. 2- طبق روگرفت جوابيه استعلام مأخوذه از شهرداري منطقه 16 در خصوص كاربري ملك مذكور، طي نامه شماره 14735/516 مورخ 19/05/1400، طبق طرح تفصيلي جديد شهر تهران، ملك داراي كاربري تثبيت شده پارك و فضاي سبز، تجهيزات شهري و پاركينگ عمومي و كاربري ملك طبق طرح تفصيلي قديم نيز پارك عمومي اعلام شده است. ضمناً طبق استعلام مذكور، ملك فاقد هرگونه گواهي پايانكار و عدم خلاف مي باشد. 3- مستنداتي از جمله كارت شناسايي كارگاه تحت شماره 59848-31/06/77 مبني بر مجوز توليد مصنوعات پلاستيك از وزارت صنايع ارائه شده است. وضعيت موجود: بنا به مشاهدات انجام شده، ملك مذكور مشتمل بر چند سالن بصورت سوله، بخشي از سقف و ديوارهاي سوله تخريب شده و فاقد درب و پنجره رويت گرديده است. بناها در زمان بازديد فاقد كفايت لازم جهت بهره برداري بوده اند. طبق طرح تفصيلي شهرداري تهران، ملك در پهنه S213 با مساحت تحت پوشش 976.85 مترمربع و در بافت ناپايدار و تثبيت شده واقع شده است. نظريه: بعد از اعلام مشاهدات و موارد مطروحه فوق الذكر محضر آن مقام محترم؛ با در نظر گرفتن مساحت اعلام شده، سال ساخت، موقعيت محلي و جغرافيايي، نوع كاربري اعلامي از سوي شهرداري منطقه، تعداد طبقات و قدمت، كليه انشعابات، متعلقات و اثر گذاري جهات موثر، تمامي ششدانگ عرصه و اعيان ساختمان مذكور، بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن بدهي هاي احتمالي به ارگانهاي دولتي و سازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و مشروط به بلامعارض بودن و پرداخت هر گونه عوارض و بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون احتمالي و مشروط بر اينكه در هر دفترخانه اسناد رسمي قابليت انتقال را داشته باشد، با وضع موجود و بصورت تخليه، برابر مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (125،000،000،000)ريال؛ ارزيابي و اعلام مي گردد.

حالیه مقرر گردید پلاک ثبتی شماره موضوع پلاک ثبتی2043 فرعی از 116 اصلی مفروز و مجزی شده از 178 فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 12 ثبتی تهران در روز    یک شنبه  تاریخ1400/10/05 از ساعت 11/30 الی 12/30 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

             

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت11:30 الی12:30