فروش ملک در میدان پاستور

170000000000

توضیحات

9709980229000855

140068460000489077
اجراي احكام شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 970298/ج

 به موجب اجرائیه  به شماره 140068420000427198- 1400/05/17 له اکبرنظری خناوندی و علیه حبیب نظری خاوندی که محکوم علیه به پرداخت 22/493/731/811 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له  و مبلغ 1/608/124/970 ریال بابت نیم عشراجرائی در حق صندوق دولت ، محکوم گردیده است.در این راستا ملک به  پلاك ثبتي شماره 3 فرعي از 3829 اصلي مفروز و مجزا شده از 3830 فرعی از اصلی مذکور  بخش 3 تهران حوزه ثبت ولیعصر ، به نشانی تهران میدان پاستور خیابان پاستور خیابان اردیبهشت جنوبی کوچه لاله پلاك 8 ، توقیف و  توسط  کارشناس رسمی دادگستری ؛ ارزش ششدانگ ملک مذکور به مبلغ  معادل یکصد و هفتاد و ميليارد ریال  ارزيابي گردیده است .

 مشخصات موجود ملک ؛  ملك تعرفه شده كه موقعيت آن روي نقشه پيوست شماره يك همين نظريه مشخص شده است، قطعه زميني است جنوبي به مساحت عرصه طبق سند مالكيت برابر 388 مترمربع با دو طبقه بناي تك واحدي شامل دو واحد مسكوني (در طبقه همكف و طبقه اول) با سقف طاق ضربي و اسكلت نيمه فلزي و نماي سنگي و حدود 47 سال ساخت بناي قديمي كلنگي است. هر طبقه داراي 4 اتاق خواب، حمام و سرويس بهداشتي ايراني، كفپوش موزاييك، آشپزخانه فاقد كابينت كه تا ارتفاع حدود 1.5 متر كاشي و بالاي آن گچ و رنگ آميزي شده بود. داراي بالكن غير مسقف در هر طبقه است. درب ها چوبي و درب ورودي فلزي و پنجره ها فلزي تك جداره است. راه پله با نرده فلزي و پوشش ديوارها گچ با رويه رنگ ملاحظه گرديد. با عنايت به عدم نگهداري مناسب بنا، ساختمان نياز به تعميرات دارد. سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش آن بخاري گازي مي باشد. ساختمان داراي انشعابات آب و برق و گاز بود.

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ 1400/11/03 از ساعت 13 الی13/30در واحد مزایده اجرای احکام شعبه 30 حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان انقلاب خیابان قدس رو برو خیابان پورسینا طبقه سوم واحد مزایده از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. لازم به ذکر است این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

 دادورز شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یغمائیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03 از ساعت 13 الی13/30