فروش ملک در آزاد شهر تهران

36000000000

توضیحات

 

9909982163700787

140068460000490068
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9902865/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي به شماره پلاك ثبتي شماره 8567 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از 743 فرعي از اصلي مذكور واقع در ناحيه كلاك بخش حوزه ثبتي ناحيه يك كرج استان البرز و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (محکوم له: امير آرام محکوم عليه: سهيلا آرام – جمال آرام – جلال آرام – ليلي آرام ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده بايگاني شماره 9902865 خصوص پرونده كلاسه فوق الذكر، ضمن مطالعه پرونده و بازديد از محل وقوع ملك به نشاني تهران، آزادشهر، بيست متري دوم، كوچه دهم شرقي پلاك 23 واحد اول غربي و انجام مطالعات و بررسيهاي لازم، گزارش كارشناسي بشرح ذيل تقديم مي گردد: 1- مشخصات ثبتي ملك: حسب مندرجات تصوير اسناد ارائه شده، موضوع كارشناسي عبارتست از ارزيابي ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان قطعه يك تفكيكي به مساحت 115/41 متر مربع واقع در سمت غربي طبقه همكف كه 4/57 متر مربع آن بالكن مسقف است به شماره 8567 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از 743 فرعي از اصلي مذكور واقع در ناحيه كلاك بخش حوزه ثبتي ناحيه يك كرج استان البرز به انضمام ششدانگ يكباب انباري قطعه يك تفكيكي به مساحت 4/15 متر مربع و ششدانگ يك واحد پاركينگ قطعه يك تفكيكي به مساحت 11 متر مربع واقع در زير زمين اول با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون و آيين نامه اجرايي تملك آپارتمانها. 2- مشخصات اعياني ملك: حسب بازديد بعمل آمده، مورد كارشناسي عبارتست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در غرب طبقه همكف از يك ساختمان 4 طبقه (مشتمل بر زير زمين بعنوان انباريهاي و پاركينگها و 3 طبقه مسكوني 2 واحدي روي آن و مجموعاً 6 واحد) كه داراي يك سالن، دو اتاق، آشپزخانه اپن با كابينتهاي ام دي اف و سرويس حمام و توالت بوده، پوشش كف واحد پاركت و ديوارها و سقف اندود گچ و نقاشي است. بدنه و كف سرويسهاي بهداشتي تماماً كاشيكاري است. نماي ساختمان سنگ تركيبي و داراي يك دستگاه آسانسور مي باشد. ساختمان بصورت شمالي واقع گرديده و محل داراي انشعابات آب و برق و گاز شهري مي باشد. قدمت بنا حدود 10 سال تخمين زده مي شود. 3- نظريه كارشناسي: ارزش ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان مورد بازديد بشرح فوق الذكر، با توجه به موقعيت، مساحت، قدمت و كيفيت بنا و ساير عوامل موثر در ارزيابي، فارغ از انتساب مالكيت و صرفنظر از هر گونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، برابر مبلغ 36/000/000/000 معادل سه ميليارد و ششصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/10/19 ساعت 10/30 الي10/45  صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/19 ساعت 10/30 الي10/45