فروش ملک تجاری مشاع کرمانشاه دیزل آباد

552000000000

توضیحات

9809988312100137

140050460000102418
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 0000383 صادره از شعبه یک اجرای احکام مدنی کرمانشاه له کیومرث الفتی منش  و علیه آرمان الفتی منش و غیره  دایر بر فروش ملک مشاع واحد اجرای احکام مدنی شعبه 1 حقوقی کرمانشاه در نظر دارد مال  غیرمنقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

 مشخصات مال مورد مزایده:

1. ملك معرفي شده يكباب گاراژ در جال بهره برداري ميباشد كه در عرصه اي بمساحت 1168/5 متر مربع و اعيان بشرح ذيل در ادرس كرمانشاه، ديزل اباد، خيابان 102 بسمت چوب فروش ها، دست چپ، خيابان اول واقع شده است: (1) قسمت الف : 1.1. تجاري يك (134/40 مترمربع) 1.2. بالكن تجاري يك ( 64/96 متر مربع) 1.3. تجاري دو ( 95/20 متر مربع) 1.4. بالكن تجاري دو ( 21/44 متر مربع) (2) قسمت ب : 1.5. سوله يك ( 366/60 متر مربع ) 1.6. تجاري سه ( 30 متر مربع) 1.7. تجاري چهار (102/40 متر مربع ) 1.8. نگهباني روي تجاري سه ( 30مترمربع) (3) قسمت ج: 1.9. سوله دو ( 383/98 متر مربع) 1.10. تجاري پنج ( 23/68 متر مربع) 1.11. انباري يك ( 31 متر مربع) 1.12. انباري دو (19/24 متر مربع) 2. سازه ملك معرفي شده در قسمت هاي مختلف سوله فلزي و سازه آجري با ديوار هاي باربر با ستون قائم و افقي فلزي استاندارد با نماي سنگ – سيماني ميباشد كه داراي قدمت بنايي بيش از 20 سال ميباشد./ 3. موقعيت قرارگيري ملك معرفي شده دو بر در حدود شمال و شرق ميباشد./ 4. كاربري ملك موصوف در سند قيد نشده است ولي بنابر مشاهدات عيني كل ملك موصوف با وضعيت خاص طلق داراي كاربري در حال استفاده تجاري – انبار ميباشد./  ارزش كل ششدانگ مالكيت عرصه و اعيان ملك معرفي شده (با احتساب كليه امتيازات و انشعابات) در ادرس مشروح در گزارش با مشخصات و مساحت و محل و كاربري(قابليت تجاري ميباشد) و موقعيت صدالاشاره و با لحاظ نمودن جميع جهات و كليه عوامل موثر در امر ارزيابي، شرايط فعلي بازار مسكن و فارغ و منصرف از هرگونه ديون احتمالي (حقوقي، شهرداري و دارايي و…) و نيز منصرف از آخرين جريان ثبتي و با لحاظ وضع موجود( بدون لحاظ هرگونه تعريض و عقب نشيني احتمالي)…، بشرح ريز قيمت ذيل جمعاً مبلغ 552/000/000/000 ( پانصد و پنجاه و دو ميليارد) ريال براورد و بحضور اعلام ميگردد./ (1) تجاري يك (134/40 مترمربع × 60 ميليون تومان ) = 8/064/000/000 تومان (2)بالكن تجاري يك ( 64/96 متر مربع × 30 ميليون تومان ) = 1/948/800/000 تومان (3) تجاري دو ( 95/20 متر مربع × 60 ميليون تومان ) = 5/712/000/000 تومان (4)بالكن تجاري دو ( 21/46 متر مربع × 30 ميليون تومان ) = 643/800/000 تومان (5)سوله يك ( 366/60 متر مربع × 45 ميليون تومان ) = 16/497/000/000 تومان (6)تجاري سه ( 30 متر مربع × 50 ميليون تومان ) = 1/500/000/000 تومان (7)تجاري چهار (102/40 متر مربع × 50 ميليون تومان ) = 5/120/000/000 تومان (8)نگهباني روي تجاري سه ( 30× 25 ميليون تومان ) = 750/000/000 تومان (9)سوله دو ( 383/98 متر مربع × 35 ميليون تومان ) = 13/439/300/000 تومان (10)تجاري پنج ( 23/68 متر مربع × 40 م ميليون تومان ) = 947/200/000 تومان (11)انباري يك ( 31 متر مربع × 10 ميليون تومان) = 310/000/000 تومان (12)انباري دو (19/24 متر مربع × ميليون تومان) = 96/200/000 تومان

و مزایده برای روز شنبه مورخ 1400/09/27 راس ساعت 09/30 صبح تعیین گردیده است طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی اجرای احکام مدنی شعبه اول  مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام شعبه یک حقوقی حاضر شوند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان 10 درصد مبلغ بهای مزایده موجودی در کارت عابر بانک-بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس بعنوان سپرده به حساب  شماره 740100004056012907595698 ir  سپرده دادگستری  تودیع و رسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد..پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود .در ضمن هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد بدیهی است پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد/.

 

مدیر اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه- آزادگان  

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت9:30