فروش ملک تجاری مشاع کرمانشاه خ جلیلی

7828571428

توضیحات

140050920001019877

140050460000112633
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول(نوبت اول)

در خصوص پرونده  به کلاسه اجرایی 0000555شعبه ششم اجرای احکام مدنی کرمانشاه  دائر بر فروش میزان 2/7 (دوهفتم) سهم الارث مجید خضائلی (محکوم علیه)از  ششدانگ یکباب اختمان مسکونی تجاری واقع در کرمانشاه  بر خیابان جلیلی نبش کوچه شهیدسهراب امیری پلاک 428 کد پستی 6713878866و 6713878869 با  مشخصات ذیل مطابق ماده 137و138 قانون اجرای احکام مدنی به فروش برساند.

الف– محل مورد بازدید ماترک مرحوم سیدعبدالکریم خضائلی می باشد که بصورت یکباب ساختمان مسکونی تجاری به مساحت عرصه حدود 110 متر مربع با موقعیت شرقی-غربی بصورت دوطبقه (همکف و اول )طبقه همکف شامل یکباب مغازه تجاری به مساحت حدود 12 متر مربع و اعیان مسکونی به مساحت حدود 60 متر مربع و طبقه اول به مساحت حدود 70 متر مربع (در ضلع غرب پیش آمدگی دارد )دارای پلاک ثبتی باقیمانده زمین فرعی 3 از 1558اصلی واقع در بخش یک کرمانشاه خیابان فرمانفرما و با قدمت بیش از 60 سال در آدرس صدرالاشعار واقع است.

اسکلت ساختمان فلزی و سقف طاق ضربی نمای بیرونی سیمانی تگرگی مستعمل، نمای داخلی طبقات سفیدکاری و نقاشی ، کف موزائیک درب های داخلی چوبی مستعمل و پنجره ها از پروفیل آهن آشپزخانه بدون کابینت پوشش دیوارها رنگ روغنی سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی دارای کنتور و امتیاز آب و برق و گاز شهری  است..

تعریض دارد، جهت بررسی و میزان دقیق تعریض نیاز به استعلام از شهرداری منطقه مربوطه می باشد./

ملک مورد مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری  به تاریخ  1400/8/3بازدید و با  در نظر گرفتن جمیع امتیازات  یکجا به قیمت27/400/000/000ریال معادل (دو  میلیاردو هفتصدو چهل میلیون تومان) ارزیابی شده است .

میزان سهم الارث هریک از وراث از کل ارزش ماترک موصوف به شرح ذیل می باشد

1-آقای سید مجید خضائلی، نسبت به متوفی-فرزند    2-آقای سید منوچهر خضائلی نسبت به متوفی-فرزند

3-خانم الهام خضائلی نسبت به متوفی -فرزند            4-آقای سید علدالجلیل خضائلی نسبت به متوفی–فرزند

میزان سهم الارث وراث از ارزش ماترک (طبقه همکف محل بازدید) به شرح ذیل محاسبه و اعلام میگردد.

*سهم الارث فرزند ذکور (پسر) به میزان 2/7(دوهفتم) ارزش کل ماترک مبلغ 7/828/571/428 ریال

*سهم الارث فرزند اناث (دختر) به میزان 1/7( یک هفتم) ارزش کل ماترک مبلغ 3/914/285/714 ریال

مزایده برای روز دوشنبه  مورخ  1400/9/29  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه ششم اجرای احکام مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد  شرکت کنندگان در مزایده مکلفند حداکثر 10% مبلغ بهای مزایده موجودی در کارت عابر بانک – بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس  به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

    مدیر دفتر شعبه 6 اجرای احکام مدنی دادگستری کل کرمانشاه: فرهاد حاتم زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/9/29  ساعت 11:30