فروش ملک تجاری مشاع کرج مهرشهر

9500000000

توضیحات

9709982612000412

140001460000125565
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –  نوبت اول

بموجب پرونده کلاسه 0000603 و980377 مطروحه  در  این  اجرا  وبا عنایت  به  صدور اجراییه  صادره از شعبه  19 و 20 دادگاه عمومی حقوقی  له :  مصطفی مارال  باش و  رضا مسلمی  علیه  : آقای حسین نوری  محکوم علیه محکوم  است  به  پرداخت  مبلغ  726/018/960  ریال  بابت  محکوم  به  آقای  مصطفی  مارال باش  و مبلغ  542/711/630  ریال  بابت  محکوم به  و در  حق  اقای رضا  مسلمی  و  نیزپرداخت  مبلغ  63/430/000  ریال  بابت  نیم عشر  دولتی    که  در  این  راستا  پلاک ثبتی  44383  فرعی از  170  اصلی  9/61  صدم  سهم  از  72  سهم  از سه دانگ  از ششدانگ  پلاک  ثبتی متعلق  به  محکوم  علیه توقیف  وتوسط کارشناس  رسمس  دادگستری  به    شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ1400/09/27 از ساعت9صبح تا  10  در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت  نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین  می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است آدرس  :  کرج  فاز 4  مهرشهر  بلوار  رزهبان  نبش خیابان  501 شرقی    پلاک 1  ساختمان ایلیا  طبقه  زیرزمین    .بررسی  اسناد  و  مدارک  ابرازی  .

کپی  سند  های  مالکیت  تک  برگی  به  شماره  سریال  های    5344040  و 534405  هر  دوی  سری  ب  سال  90 .کپی  رای  کمیسیون  ماده  100  شهرداری کرج  به شماره  36925  مورخ  1393/10/29  مبنی  بر اعمال  جریمه به  مبلغ  218/750/000  ریال  بابت  اضافه  تجاری  در  زیرزمین  به  مساحت  35  مترمربع  و  کسری  پارکینگ  تجاری.مشخصات  ملک  : مطابق مدارک  ابرازی  ملک مورد  نظر  عبارتست از باشگاه  ورزشی  نوع ملک  مطلق    به  شماره  پلاک  ثبتی  44383  فرعی از  170  اصلی  مفروز  ومجزی  شده از  پلاک  15354  فرعی  از  اصلی  مذکور  قطعه  یک  تفکیکی حوزه  ثبتی ناحیه 3 کرج  استان  البرز  به  مساحت  123/47  مترمربع  واقع  در زیرزمین  اول  با قدالسهم از عرصه  و  سایر  مشاعات    و مشترکات  طبق  قانون  تملک  اپارتمانها  و  آئین  نامه اجرایی  آن  .کل  ساختمان  7  طبقه  طبقه  زیرهمکف  باشگاه  ورزشی  طبقه  همکف  تجاری  و  طبقات فوقانی  در مجموع  10  واحد  با  اسکلت  بتن  و نمای  سنگ  می  باشد    واحد مورد  نظر  واقع در  طبقه  زیرزمین  با  راه دسترسی  مستقل  از کوچه  سمت  جنوبی  و  مشتمل  بر یک  سالن  با پوشش  کف  سنگ  و بدنه  سرامیک  یک  باب  انباری    و 2 چشمه  توالت  سیستم  گرمایشی  بخاری و سیستم  سرمایشی  کولرابی    و دارا  انشعابات    آب  و برق  وگاز  مستقل  می باشد    سرامیک  سطح  برخی  از ستون  ها  ریزش  و تخریب  شده  است  آب از  لوله  فاضلاب  موجود  در  سقف  واحد  در  حال  چکه  کردن  بوده و نم  ورطوبت  به سقف  واحد نفوذ  کرده  و  باعث  خسارت  به  گچ  کاری  و  نقاشی شده  است  در حال  حاضر  کلید واحد  مذکور  در دست  آقای  مصطفی مارال  باش  بوده  و  تخلیه  می باشد  ومطابق  کپی  اجاره  نامه ابرازی  به  شماره ثبت  8760582  مورخ  1393/01/25  واحد  مذکور  به  صورت اجاره  به  آقای  مصطفی  مارال  باش    و  ثریا  رزاقی  واگذار  شده است  .

با  استناد  رای  کمیسیون  ماده  100  در مورد  بدهی به  شهرداری آقای  رضا  مسلمی  مالک  3  دانگ مشاع  از  ششدانگ  پرداخت  شده  است  .نظریه  کارشناسی : با توجه  به مشخصات  ذکر  شده  ودر نظر  گرفتن  سیر  جهات  از  قبیل  مساحت  و قدمت  و  دسترسی  و موقعیت  وشرایط  بازار  و غیره  صرفنظر  از  احراز  مالکیت  انتساب  آن به  اشخاص  حقیقی وحقوقی  و بدون در نظر گرفتن  هر  گونه  تعهدات  و دیون  احتمالی  و  نداشتن منعی  باری نقل  وانتقال    با متعلقات و  منضمات  و حقوق  مکتسبه  ارزش  پایه  ششدانگ  ملک  موصوف به  مبلغ  19/000/000/000 ریال  ارزیابی  واعلام  میگردد  که  ارزش  3  دانگ  مشاع  از  ششدانگ  ملک  موصوف  به  مبلغ  9/500/000/000  ریال اعلام  می  گردد  .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت9الی10