فروش ملک تجاری مشاع شهریار باغستان

4950000000

توضیحات

9809980011101214

140001460000119322
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهي مزايده اموال غير  منقول – نوبت اول

به موجب پرونده  بايگاني 9900604 شعبه اجراي احکام مدني  واحد نيابت دادگستري کرج موضوع کلاسه پرونده‌ 9900660شعبه  دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له:  مهدي  ذهبي  عليه  :  سميه  حقيقي ف قربانعلي کد 0062905872 محکوم به پرداخت مبلغ 387/500/000  ريال  در حق محکوم له و5  درصد  به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني نسبت به انجام مفاد نيابت اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم لها  به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه  از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده است که مال توقيف شده در تاريخ20 /1400/9  ساعت 8 الي  9  در محل اجراي احکام مدني واحد  نيابت کرج از طريق مزايده به فروش ميرسد، مزايده از قيمت پايه ارزيابي شده به مبلغ 4/950/000/000  ريال( نيم  دانگ  از ششدانگ ) شروع و به هر شخص حقيقي يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد که 10 درصد وجه مزايده في  المجلس به صورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني  که از خريدار است و الباقي ظرف يک  ماه از تاريخ مزايده از برنده وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه‌هاي مزايده به نفع دولت ثبت و مزايده تجديد مي‌گردد. کليه هزينه‌هاي نقل و انتقال به عهده محکوم عليه است و از محل فروش پرداخت ت خواهد شد. طرفين مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبين به شرکت در مزايده مي ‌توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناسي بدون شرح است است: عطف  به  قرار  کارشناسي  مورخ  1400/7/17  مبني  بر  ارزيابي  ملک توقيفي  در  پرونده  اجرايي  9900660  به  شرح ذيل  مي باشد  :

ملک  موضوع کارشناسي  مستند  به  اعلام وضعيت  ثبتي  با  پلاک ثبتي  149/16062    قطعه  5  حوزه  ثبتي  ناحيه  3  و  شهرداري  منطقه  6  کرج  بنام  سميه  حقيقي  مالک  2/25  دانگ  مشاع  از  ششدانگ  يک  واحد  تجاري  بمساحت  سند 30/74  مترمربع  که  14  متررمبع  آن  بلکن تجاري  بنشاني  باغستان  غربي  نبش  جنوبي  لاله  5  شرقي  خشکشويي  خاص  و  در  انتفاع  مستاجر  بدون  واگذاري  حق  سرقفلي  و  پوشش  بدنه  و  کف  سراميک  و نماي شيشه سکوريت و انشعابات  برقرار  و نصب کنتور برق 1388/12/20 مي باشد  .

نظريه  کارشناسي  :

قيمت چايه  مزايده  بدون  کسر مبالغ  بازداشتي  و ديون احتمالي  به  اشخاص  حقيقي  و  حقوقي  منجمله  شهرداري  و  بانک  و دارائي  و  منوط  به  شروط  بلامعارض  بودن  به مبلغ  14/850/000/000/  ريال  و  جهت  2/25  دانگ  مشاع  از  ششدانگ  عرصه واعيان  و حق  سرقفلي  سهم  محکوم  عليه  به  مبلغ  4/950/000/000  ريال  ارزيابي  ميگردد  .

 

      دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت8الی9