فروش ملک تجاری مشاع تهران مرزداران

10400000000

توضیحات

9909980229000260

140068460000435944
اجراي احكام شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0000113  /ج 

به موجب  اجراییه  شماره140068420000196012 مورخ 1400/03/24 صادره  در پرونده کلاسه 0000113  شعبه 30  دادگاه عمومی تهران  موضوع دعوی آقای له منصور خایف علیه 1 – مثلث نوید نوین  2 – اژدر علی محمدی   محکوم علیه به پرداخت مبلغ 7/486/369/021 ریال بابت محکوم به و 347/318/451 ریال بابت نیم عشر اجرائی محکوم گردیده است و در این راستا ملک به پلاک ثبتی  446528 فرعی از 2395 اصلی  بخش 10 تهران به نشانی مرزداران اطاعتی جنوبی نبش مهدی اول ساختمان نوساز فاقد پلاک آبی شهرداری  مغازه شمالی فروشگاه پارسیس که  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 124/800/000/000  ریال که ارزش پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان سهم مالکیت محکوم علیه ( شرکت مثلث نوید نوین مبلغ 10/400/000/000 ریال  ارزیابی گردیده است. 

مشخصات  ملک:  واحد تجاری مشاعی مورد کارشناسی در سمت شمال غربی همکف یک ساختمان تجاری مسکونی دارای نمای سنگی تقریبا نوساز قرار دارد که از داخل خیابان بصورت 7 طبقه ی شامل یک طبقه زیرزمین – همکف و 5 طبقه روی همکف رویت می گردد . مورد مذکور بصورت یک دهنه ی دارای نیم طبقه ای به ابعاد حدود 5 متر در 2/70 متر یا مساحت حدود 13/50 متر مربع در انتهای مغازه رویت می گردد . در حال حاضر فضای زیر این نیم طبقه تبدیل به دو فضای شامل یک سرویس بهداشتی مشترک شامل دوش حمام – توالت ایرانی و روشویی و یک انباری شده است . دهنه مغازه بصورت دوقسمتی بوده که قسمت شمالی آن بصورت پخ است و یک دهنه کوچک دیگر هم در قسمت شمالی دارد که کلا دارای سه دهنه با کرکره های برقی می باشد دهنه اصلی دارای درب شیشه ایکشویی اتوماتیک با قاب فلزی و پنجره است و دو دهنه دیگر نیز دارای پنجره های ثابت شیشه ای می باشد مغزه دارای کف و دیوار های سرامیکی – سقف کاذب شبکه کادب شبکه ای تایل دار- آب – برق و گاز اختصاصی است . عرض مغازه حدودا 19 متر و ارتفاع تا زیر سقف کاذب نیز حدودا 3/85 متر می باشد .

واحد تجاری مشاعی دارای فعالیت کسبی فروش لوازم آشپزخانه با عنوان فروشگاه پارسیس شعبه مرزداران می باشد . 

3-مورد مزایده ششدانگ ملک  مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را  به مبلغ 124/800/000/000  ریال که ارزش پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان سهم مالکیت محکوم علیه ( شرکت مثلث نوید نوین مبلغ 10/400/000/000 ریال  ارزیابی گردیده است.  

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ1400/09/28  از ساعت1300 الی13:30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی شعبه 30 اجرا احکام  واقع در خیابان  قدس روبروی خ پور سینا طبقه سوم از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر  واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط  و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه  انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران –

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت13 الی13:30