فروش ملک تجاری مشاع تهران شاداباد

1333333333

توضیحات

9609980213201019

140068460000430220
اجراي احكام شعبه 179 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی               اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه970211ج واجرائیه صادره ازاین دادگاه له محمدحسن رنجبر باوکالت رضاعبادی علیه امیرعباس وزیری فرزند حسین که محکوم است به پرداخت مبلغ5/514/453/688ریال به عنوان محکوم به درحق محکوم له ومبلغ 275/722/684ریال به عنوان نیم عشردولتی درحق صندوق دولت، که پلاک ثبتی22389 فرعی از1 اصلی واقع دربخش12تهران که پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت9الی10صبح مورخ1400/09/09درمحل اجرای احکام متمرکزشعبه179 مجتمع قضائی شهیدمطهری تهران از طریق مزایده ازقیمت1/333/333/333ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است:دو دانگ یک واحدتجاری به پلاک ثبتی22389 فرعی از1 اصلی واقع دربخش12تهران به مساحت16/2مترمربع به نشانی تهران-شادآباد-بازارآهن غرب تهران-مجتمع تجاری110 پلاک39 طبقه اول فولادایساتیس که واحدمذکور درطبقه اول ساختمانی2طبقه بانمای آجری قراردارد این واحدبه عنوان دفتر تجاری بهره برداری می شدبانمای شیشه ای همچنین ملک دارای انشعابات آب وگازاشتراکی وبرق مستقل می باشد.باعنایت به قرارکارشناسی صادره اسناد ومدارک منضم درپرونده وباتوجه به وضع وموقعیت محل کاربری-مساحت دفترواوضاع واحوال روز ودرصورت صحت واصالت اسنادارائه شده،بدون لحاظ هرگونه دیون وبدهی احتمالی ملک به اشخاص حقیقی وحقوقی وادارات وسازمانهای دولتی وخصوصی ودرصورت نداشتن معارض ومنع قانونی درنقل وانتقالات ارزش متعارف روزکلیه حقوق مکتسبه تجاری دودانگ موردکارشناسی جهت مزایده برابرمبلغ1/333/333/333ریال معادل یکصدوسی وسه میلیون وسیصدوسی وسه هزاروسیصدوسی وسه تومان برآوردواعلام می گردد که ازطریق مزایده به فروش می رسد. 

دادورزشعبه179دادگاه حقوقی تهران-عسگری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت9الی10