فروش ملک تجاری مشاع تهران خ پیروزی

1600000000

توضیحات

9509982136000285

140068460000449039
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 11 تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

***آگهي مزايده اموال غير منقول***

در اجراي دادنامه مرتبط با کلاسه پرونده 970123 و به منظور استیفای حقوق شاکیان این پرونده مشخصات ملك مورد مزايده برابر مقررات اجراي احكام مدنی به شـــــرح ذيل توصيف مي گردد.

1-    نام و نام خانوادگي محمد مطلبی نیا فرزند مصطفی شماره ملی0054056802

2-    محل وقوع ملك : خیابان پیروزی خیابان شکوفه- کوچه فصیحی پلاک 18 طبقه اول بالای همکف

3-    حدود : شش دانگ سند مورد ثبت مورخ05/09/1390 به شماره 236438 دفتر43تهران

4-    وضعيت فعلي : در حال حاضر در تصرف مستاجر مي باشد.

5-    وضعيت ثبتي :به مساحت 10/92مترمربع که 10/20متر آن بالکن است به انضمام انباری شماره 1 به مساحت 4/66مترمربع

6-    توصيف اجمالي :پلاک 213 فرعی از 3568 اصلی واقع در بخش 60تهران ذیل ثبت 117578 صفحه 493 دفتر791

7-    زمان و ساعت برگزاري مزايده : 1400.10.07  – از ساعت 10 صبح لغایت 12 ظهر

8-    محل برگزاري مزايده : دفتر شعبه دوم اجراي احكام دادسراي ناحيه 11 تهران واقع در ميدان منيريه ضلع جنوب غربي

9-  قيمت كارشناسي : قیمت کل ملک 1/600/000/000 ريال.معادل یک میلیارد تومان –  مبلغ مزایده هفتادو پنج درصد از یک دانگ

تذكر 1 : بدهي مربوط به آب لوله كشي و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مكالمه و مصرف ، همچنين بدهي مالياتي و عوارض شهرداري تا تاريخ واگذاري مورد مزايده و انتقال اعم از اينكه رقم قطعي آن ها معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است .

تذكر 2 :  ملك موصوف از طريق مزايده در زمان و مكان اعلامي و از مبناي قيمت پايه كارشناسي به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخـته مي شود و ده درصد از مبلغ پايه في المجلس از خريدار اخذ و در حساب دادســــرا سپرده مي شود خريدار موظف است ظرف مهلت يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام نمايد و قبض واريزي را به اين اجرا تسليم نمايد. در غير اين صورت سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. 

تذكر : متقاضيان شركت در مزايده مي بايست ده درصد از مبلغ پايه را به صورت يك فقره چك رمزدار در وجه حساب دادسراي ناحيه 11 تهران به شماره حساب 2171299014007  نزد بانك ملي شعبه منيريه تهيه و در روز مزايده در دست داشته باشند .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/07ساعت10 الی12