فروش ملک تجاری مشاع تهران خ لاله زار

6800000000

توضیحات

9609981834300685

140068460000414424
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان رشت بشماره 982272 مورخ 1/4/1400  محکوم علیه سیف اله زارع به شماره ملی 0452991137  محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ6.746.842.295  ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له جعفرحسن نژاد هنده خاله ونيز پرداخت مبلغ 337.342.114  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف سرقفلی  پلاک ثبتی بشماره 6  فرعی از 504 اصلی واقع در بخش 2  تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان لاله زار نو بالاتر از چهارراه کنت نرسیده به چهارراه مهنا ساختمان البرز 3 طبقه زیر همکف پلاک11  انتهای پاساژ – سمت جنوبی  و با کیفیت  مورد ارزیابی ششدانگ سرقفلی یک باب تجاری به مساحت 19.57متر مربع سمت جنوبی طبقه منفی یک جز پلاک یک الی شش فرعی از 504اصلی بخش 2تمام مغازه ها دارای سرقفلی بوده و عرصه ملک و عرصه ملک متعلق به غیر می باشد .ارزیابی نیز برای سرقفلی انجام مشود .ساختمان پاساژ حدود 60 سال ساخت سمت غربی لاله زار مشتمل بر 9 طبقه که طبقات منفی یک و همکف و اول به صورت تجاری و طبقه منفی دو تاسیسات و طبقات دوم تا ششم به صورت اداری می باشد. مجتمع دارای آسانسور دارای فعالیت خرید و فروش لوازم الکتریکی دارای موتور خانه مرکزی مغازه مورد ارزیابی دارای شوفاژ و کولر گازی دارای آب و برق کف سرامیک دیوارها چوبی درب شیشه ای با بر حدود 3متر دارای سقف 3متری که سه دانگ سرقفلی به نام آقای جعفر نامی و سه دانگ دیگر به نام آقای سیف ا…زارعی ثبت شده است . برابر نامه 876/110مورخ 10/7/1400 10% کل قیمت سرقفلی در حق بنیار فرهنگی البز میباشد با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  منافع تجاری (سرقفلی ) مبلغ 13.600.000.000ریال معادل یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان بنابرین سه دانگ از ششدانگ منافع تجاری  مورد نظر در برابر ششصد و هشتاد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مذکور در تصرف چهئ کسی است اظهار داشتند که از زمانی که بسته بود آقای سیف اله زارعی …گاهی اوقات به مغازه سر می زدند ملک تجاری می باشد ملک مذکور در اجاره کسی نمی باشد . لذا مقرر گردید  سه دانگ از ششدانگ رقفلی یک باب تجاری به مساحت 19.57متر مربع سمت جنوبی طبقه منفی یک جز پلاک یک الی شش فرعی از 504اصلی بخش 2تمام مغازه ها دارای سرقفلی بوده و عرصه ملک و عرصه ملک متعلق به غیر می باشدبه مبلغ 6.800.000.000ريالدر روز سه شنبه  مورخ 16/9/1400از ساعت 9الی 9:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

 تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران