فروش ملک تجاری مشاع تهران خ فرجام

4200000000

توضیحات

9809980241400376

140068460000415829
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/9901048/117-از شعبه 117 دادگاه حقوقی تهران-دادنامه 990021مورخه 99/1/19-اجراییه 990081مورخه 99/3/17-محکوم له خانم ندافرشاد فرزند غلامحسین -محکوم علیه آقای قاسم رضایی فرزند اسکندر -محکوم به مبلغ 5/622/400/000ریال اصل خواسته -6/937/655/008ریال خسارت تاخیرتادیه -هزینه دادرسی 40/576/800ریال  -108/403/200ریال حق الوکاله وکیل – نیم عشراجرای دولت 635/451/751ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی 6718/2961قطعه 255تفکیکی بخش 2 تهران ماکیت 2دانگ از 6 دانگ سهمی محکوم علیه و دارای بازداشتیهای متعد د مندرج در استعلام ثبتی  شعبه 114-129-113 و همچنین بازداشتی شعبه اول اجرای احکام به نام محکوم علیه مبلغ 14/822/000/000ریال ونیم عشراجرا 524/080/950ریال به شرح کارشناسی ذیل می باشد –

موضوع قرار كارشناسي: ارزيابي ارزش دو دانگ مشاع از ششـدانگ ملكيت عرصه و اعيان پلاك ثبتي

2961/6718 بخش 2 تهران (بدون لحاظ ارزش سرقفلي تجاري).

شرح اقدامات:

احتراما حسب دستور آن مقام محـترم قضـايي جهت انجام قرار كارشناسي پرونده كلاسه اجرايي 9901048

با موضـوع فوق الذكر در معـيت وكيل محـترم خواهـان از موقـعيت مـلك مـورد ارزيابي در آدرس تهـران،

خيابان فرجام،نبش غربي خيابان شهيد باقري،پلاكهاي شهرداري 58 الي 68(از سمت خيابان باقري) و پلاك

562(از سمت خيابان فرجام)معاينه محلي انجام گرديد. لذا موارد به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد.

1- از نظر مشخصات ثبتي:

طبق مندرجات تصوير پاسخ استعلام ثبتي شماره 140085601151008843 مورخ 16/5/1400 صادره

از اداره ثبت لويزان،مورد ارزيابي شامل يك قطعه زمين به مسـاحت 360 مترمربع، قطعه 255 تفكيكي با

پلاك ثبـتي 2961 فرعي از 6718 اصـلي واقع در بخـش 2 تهران مي باشـد كه آقاي قاسـم رضايي مالـك 2

دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعيان ملك مزبور ذكر گرديده ودر ضمن سهمي آقاي قاسم رضايي داراي

بازداشتهاي متعددي طبق مندرجات پاسخ استعلام فوق الذكر(مندرج در پرونده اجرايي اخير)مي باشد.

2- از نظر معاينه محلي:

طبق معاينه محلي انجام شده،مورد ارزيابي شامل يك قطعه زمـين دو نبش(از سمت شمال و شرق به معبر)به

مساحت سندي 360 مترمربع مي باشد كه بناي احداثي در آن با اسكـلت نيمه فلزي و با قدمت بالاي 30 سال

ساخت در يك طـبقه در همكف احداث شده(بانضمام يك اتاق در طبقه اول) كه در سمـت شـمال رو به خـيابان

فرجام داراي دو باب مـغازه بوده و در سـمت شرق رو به خيابان باقري نيز داراي شـش باب مـغازه بوده كه

كفپوش مغازه ها سنگ يا سراميك با بدنه نقاشـي شده و كركره هاي محافظ دسـتي يا برقي و داراي انشعابات

شـهري بوده كه بر و تـعداد دهـانه مغازه ها متـفاوت بوده و ارتفـاع سـقف مغازه ها حدود 3 متر مي باشـد و

نسـبت به سرقفـلي تـجاري هريك از مـغازه ها اطلاعاتي به كارشــناس ارائه نگرديد و فقـط متـصرف مـغازه

گلفروشي با پلاك 562 شـهرداري اظـهار نمود كه ملـكيت و سرقفلي اين مغازه متـعلق به آقاي قاسـم رضايي

مي باشـد و لذا در كارشـناسي اخير فقـط ارزش سـهمي خوانده در ملكيت عرصـه و اعيان مـلك مزبور(بدون

لحاظ سرقفلي تجاري)ارزيابي مي گردد.

با توجه به مطالب فوق الذكر، نظريه كارشناسي به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد.

نظريه كارشناسي:

با توجه به قيمت روز امـلاك مشـابه و در حال نـقل و انتقال در موقـعيت مكاني ملك مورد نـظر با پلاك ثبتي

2961/6718 بخش 2 تهران با مسـاحت عرصـه سندي 360 مترمربع با توجه به كاربري، كيـفيت و قدمـت

ساخت و امكانات مربوطه،ارزش سهمي خوانده به ميزان دو دانگ مشاع از شش دانگ ملكيت عرصه

و اعـيان ملــك مورد ارزيابـي(بدون لحــاظ سرقـفـلي تجاري) با كلـيه منضمات و صرفـنظـر از بدهـي هاي

احتمالي به اشخاص حقيقي و حـقوقي و در صـورت اصـالت اسناد و امـكان انتقال و تـحويل به غـير، در كل

برابر چهار ميليارد و دويست ميليون تومان (4.200.000.000 تومان) ارزيابي مي گردد.

تاریخ مزایده  1400/9/16 ساعت 12 الی 12/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت12الی12:30