فروش ملک تجاری مشاع تهران خ سعدی

2500000000

توضیحات

9709980227101282

140068460000425886
اجراي احكام شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 980201/ج نوبت دوم  

به موجب  اجرائیه  صادره  به شماره بایگانی 971338  مورخ  98/06/05    آقای  حسن نکی  محکوم است به پرداخت مبلغ  2/407/261/536 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای عباس رزازیان  و مبلغ 120/363/077 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که درراستای وصول محکوم به حسب تقاضای    محکوم له سهمی محکوم له از پلاک ثبتی  شماره 4 فرعی از 902  واقع در بخش  2  تهران متعلق به محکوم علیه  توقیف و  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: مشاعی

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن:

تهران خیابان سعدی جنوبی کوچه مهران پلاک 38 پاساژ مهران

براساس مشاهدات میدانی مورد کارشناسی به صورت یکباب غرفه تجاری از غرفه های پاساژ مهران می باشد . این مجموعه تجاری در سه دهانه با موقعیت جنوبی به عنوان یکی از مراکز عرضه پارچه و قماش و منسوجات دارای اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی قدمت بیش از 45 سال ارتفاع حدود 3/5 متر پوشش کف سنگ و سقف کاذب سیستم سرمایش و گرمایش هواساز می باشد که طبقه همکف آن اختصاص به غرفه های مذکور دارد . مورد سهمی تعرفه شده غرفه ای در ضلع جنوب شرق داخل پاساژ مذکور به طول حدود 1/70 متر و عمق حدود 1/50 متر بوده که در قسمت جلو دارای میز پیشخوان جهت عرضه کالا و قسمت عقب دارای قفسه بندی فلزی جهت دپوی پارچه و منسوجات می باشد و در زمان بازدید حسب الاظهار در اختیار مستاجر به عنوان غرفه عرضه پتو قرار داشت .

3-وضعیت ثبتی:

مورد کارشناسی عبارت است از دویست و شانزده ده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان و ششصد و چهل و هشت ده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 4 فرعی از 902 اصلی مفروزی 2 واقع در بخش دو حوزه ثبت نارمک تهران در مالکیت آقای حسن نکی با شماره ملی 0052512018 بوده که به موجب نامه شماره 139885601025039828 مورخ 1398/11/12 حوزه ثبت نارمک تهران در بازداشت می باشد.

4-مورد مزایده دویست و شانزده ده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان و ششصد و چهل و هشت ده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی  مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده  2/500/000/000  ریال تعین نموده است .

 

مقرر گردید ملک  مذکور درروز  چهارشنبه    درتاریخ  1400/09/24    از ساعت 10/00   الی 10/30  در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10الی10:30