فروش ملک تجاری مشاع تهران خ جمهوری غربی

2000000000

توضیحات

9709980210200759

140068460000415863
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده 1/3 دانگ از ششدانگ سرقفلی ملک به پلاک ثبتی 129 فرعی از 2116 اصلی مفروز و مجزی از پلاک 5 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران

 

به موجب دادنامه صادره از شعبه 177 دادگاه حقوقی تهران . محکوم له : حمید حبیبی پور علیه: حسین معصومی بدخشی ،  به محکومیت  پرداخت وجه به مبلغ1/315/581/875 در حق محکوم له و 65/779/093 ریال نیم عشر اجرای احکام در حق دولت با توجه به توقیف دو دانگ از ششدانگ سرقفلی ملک به شماره پلاک ثبتی 129 فرعی از 2116 اصلی مفروز و مجزی از پلاک 5 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 تهران متعلق به محکوم علیه مقرر گردید نسبت به مزایده و فذپروش آن جهت وصول محکوم به مذکور اقدام گردد برهمین اساس بادرخواست خواهان سرقفلی ملک مزبورجهت مزایده وفروش توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده است:

نشانی ملک: خ جمهوری غربی- خ سلیمانیه- پلاک 82

رياست محترم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

با سلام و احترام

عطف به ابلاغيه كارشناسي به شماره پرونده بايگاني 981211/ج در خصوص ارزيابي سرقفلي يك باب مغازه؛ به نشاني تعرفه شده تهران، خيابان آذربايجان، نرسيده به بزرگراه نواب، خيابان سليمانيه، نبش خيابان شهيد چنگيزي، پلاك82؛ با توجه به بازديدي كه از محل مذكور، بعمل آمد، موارد بشرح ذيل به استحضار ميرساند: مستندات ابرازي: مطابق مستندات ابرازي از جمله تصوير جوابيه استعلام مأخوذه از اداره ثبت اسناد و املاك كشور حوزه ثبت رودكي تهران مورخ 12/04/1398؛ پلاك ثبتي 129 فرعي از 2116 اصلي بخش 10 واقع در همكف به مساحت 94.28 مترمربع مورد ثبت 228123 در صفحه 421 دفتر 1466 دفاتر غرب حوزه ثبت رودكي تهران مالك آقاي بهرام امين زاده نام پدر حسين مالك ششدانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 223180 مي باشد. سند اجاره به شماره 74111 مورخ 14/08/1396 دفترخانه اسناد رسمي شماره 606 تهران كه به نفع آقايان نادر ميريونسي، حسين معصومي و حميد حبيبي پور به مدت 35 ماه ثبت شده است. همچنين مساحت مغازه مذكور طبق نظريه شماره 98-168همكار محترمه سركار خانم مهندس معصومه كرمي، مطابق فيش عوارض نوسازي شهرداري حدود 12 مترمربع اعلام شده است.

وضعيت موجود: بنا به مشاهدات انجام شده، ساختمان مذكور در 4 طبقه شامل 3 طبقه فوقاني بصورت مسكوني روي طبقه همكف بصورت تجاري، با نماي سنگ از ضلع شرقي به خيابان سليمانيه محدود مي گردد. مغازه مذكور در طبقه همكف يكي از چندين باب مغازه ساختمان مذكور با قدمت بيش از 40 سال ساخت مي باشد. اسكلت ساختمان بصورت نيمه فلزي، پنجره ها فلزي است. مغازه با كفپوش سراميك و بدنه سراميك، ارتفاع حدودي 00/3 متر و مغازه داراي درب شيشه

اي از نوع سكوريتي و با حفاظ كركره

اي مي

باشد. ابعاد دهانه ورودي حدوداً 40/3متر و عمق مغازه حدوداً 3.3 متر و با ترازي با دو پله بالاتر از سطح پياده رو مي باشد. مغازه داراي انشعاب آب و گاز مشترك و انشعاب برق اختصاصي است. سيستم سرمايش و گرمايش اسپليت است. در زمان بازديد، مغازه داراي فعاليت اقتصادي بصورت و با عنوان پخش انواع سيگار و تنباكو مي باشد.

نظريه: بعد از اعلام مشاهدات و موارد مطروحه فوق الذكر محضر آن مقام محترم؛ با در نظر گرفتن مساحت اعلام شده، سال ساخت، موقعيت محلي و جغرافيايي، نوع كاربري، تعداد طبقات و قدمت، كليه انشعابات، متعلقات و اثر گذاري جهات موثر، تمامي ششدانگ مشاعي حقوق مكتسبه از جمله حق كسب و پيشه تجارت و امتياز سرقفلي واحد تجاري مذكور، بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن بدهي هاي احتمالي به ارگانهاي دولتي و سازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و مشروط به بلامعارض بودن و پرداخت هر گونه عوارض و بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون احتمالي و مشروط بر اينكه در هر دفترخانه اسناد رسمي قابليت انتقال را با اذن مالك عرصه داشته باشد، با وضع موجود و بصورت تخليه، برابر مبلغ شش ميليارد (6،000،000،000)ريال؛ ارزيابي و اعلام مي گردد. همچنين ارزش دو دانگ مشاع از ششدانگ حق سرقفلي واحد مذكور برابر دو ميليارد ريال اعلام مي گردد. حالیه مقررگردیده، سرقفلی ملک مزبوربا اوصاف صدرا لذکردرتاریخ 1400/09/22 ازساعت11 تا12 صبح درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت ازطریق مزایده به فروش می رسد،قیمت پایه مزایده ششدانگ ملک مزبورازپایه کارشناسی شروع وبه بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته ومبلغ ده درصدمزایده نقدا”فی المجلس ازبرنده مزایده اخذخواهدشدوالباقی ثمن مزایده بایستی ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده توسط برنده مزایده به دفتراجرای احکام تودیع گرددودرغیراینصورت مزایده تجدیدومبلغ ده درصدواریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهدشد.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت- گودرزی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت11الی12