فروش ملک تجاری مشاع تهران جنت اباد

30817500

توضیحات

9609982163501026

140068460000439218
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهي مزايده اموال غير منقول – نوبت اول***

موردمزايده:11/50سهم مشاع معادل(يازده وپنجاه صدم سهم مشاع)از3دانگ مشاع يكصدسهم مشاع از6دانگ مشاع مغازه تجاري شماره پلاك ثبتي 52814 فرعي از 123 اصلي واقع در بخش 11تهران

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9903631/ج1 موضوع محكوميت  محکوم عليه: آقاي قربانعلي نجفي محكوم به پرداخت پرداخت مبلغ 1/633/950/000ريال معادل 163395000تومان بابت اجرت الامثل ايام تصرف خود از تاريخ 94/6/22 لغايت  97/6/25  درحق محكوم له خانم اشرف شاه حسيني بعلت تصرف 4/5 دانگ ايشان  و مبلغ 29/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس و  مبلغ 48/381/500 ريال  بابت هزينه دادرسي ومبلغ 61/018/500ريال بابت حق الوكاله وكيل مجموعا”مبلغ1/772/350/000ريال در حق محكوم له  خانم اشرف شاه حسيني و مبلغ 88/617/500 ريال بابت هزينه نيم عشراجرايي در حق دولت: كه در راستاي اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني و استيفا مطالبات محكوم له  شماره پلاك ثبتي 52814 فرعي از 123 اصلي واقع در بخش 11تهران متعلق به محكوم عليه توقيف؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ ان به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح  آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده  شماره 9903631 تحت موضوع ارزيابي پلاك ثبتي 52814 فرعي از 123 اصلي واقع در بخش 11تهران، اينجانب به محل ملك واقع در جنت آباد-شاهين شمالي-خيابان چمران-نبش كوچه لاله، مراجعه نموده و به استحضار مي رساند: مشخصات واحد تجاري: يك باب مغازه تجاري واقع در طبقه همكف به مساحت 29/35 متر مربع پلاك ثبتي 52814 فرعي از123 اصلي كه در بخش 11 تهران قرار دارد.مغازه مذكور در يك ساختمان 6 طبقه،شامل يك طبقه زيرزمين و طبقه همكف بصورت پاركينگ و انباري و تجاري و چهار طبقه مسكوني جمعا داراي 12 واحد مسكوني با نماي سنگ و اسكلت بتني،داراي آسانسور و با قدمت حدود 15 سال مي باشد.مغازه تجاري مذكور داراي نماي شيشه ميرال و قفسه بندي شده كف و ديوارها تا سقف سنگ،سقف كاذب و سيستم سرمايش و گرمايش كولر گازي است.همچنين داراي امتيازات آب و برق و گاز مي باشد.مغازه فوق الذكر داراي اختلاف سطح نسبت به خيابان است. بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي و استعلام ثبتي،واگذاري كل يا قسمتي از ملك به غير از طريق قولنامه،وكالتنامه و غيره و يا هرگونه تداخل و تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامات مربوطه اخذ گردد. لذا با عنايت به جميع جهات موثره ارزش ششدانگ پلاك مذكور حسب مساحت از قرارهر مترمربع1.050.000.000 ريال جمعا مبلغ كل 30.817.500.000 ريال معادل سه ميليارد و هشتاد و يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان برآورد و به حضور اعلام مي گردد.

موردمزايده:11/50سهم مشاع معادل(يازده وپنجاه صدم سهم مشاع)از3دانگ مشاع يكصدسهم مشاع از6دانگ مشاع مغازه تجاري شماره پلاك ثبتي 52814 فرعي از 123 اصلي واقع در بخش 11تهران

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/16ساعت 10/45 الي 11/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي خود را ازطريق كارت عابربانك به واحد مزايده تحويل نمايند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت10:45 الی11