فروش ملک تجاری مشاع بهارستان نسیم شهر

54000000000

توضیحات

9709982640200064

140091460000479522
شعبه نيابت دادگستري شهرستان بهارستان

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده(مرحله دوم)

در خصوص پرونده 0000255/نیابت اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه آقای/محمدموسی احمدی محکوم است به اقدام برابراجراییه درحق محکوم له خانم فاطمه جعفری که با تعرفه مالی توسط محکوم علیه توقیف وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/09/27روز شنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده:

ملك متنازع فيه عبارت است 2 دانگ از يك قطعه زمين به مساحت 230 متر مربع با بناي احداثي در سه طبقه زير زمين ، هكف و اول شامل 6 باب مغازه در طبقه همكف بر خيابان و هر يك از مغازه ها يك باب زير زمين انبار تجاري با دسترسي از داخل هر مغازه و طبقه اول ساختمان مسكوني در بالاي مغازه ها در حال احداث و در مرحله تكميل نازك كاري مي باشد، در نشاني شهرستان بهارستان ، نسيم شهر ، باغ امامي ، خيابان شهيد رجايي ، نبش كوچه جانباز 4 واقع در موقعيت جغرافيايي N: 35.33.37 و E: 51.09.03

یک باب مغازه واقع در طبقه همكف با كاربري فروشگاه گاو صندوق كاوه با مساحت مفيد تقريبي 38 متر مربع با مشخصات اسكلت فلزي و درب آهني با كركره برقي آلومينيومي و ارتفاع تقريبي 3.60 متر ، و يك باب مغازه تخليه با مساحت مفيد تقريبي 38 متر مربع با مشخصات اسكلت فلزي و درب آهني با كركره برقي آلومينيومي و ارتفاع تقريبي 3.60 متر احداث شده است.در قسمت زيرين هر يك از مغازه ها يك باب زير زمين مستقل انبار تجاري و در طبقه فوقاني نيز ساختمان در حال احداث مي باشد.

با توجه به توضيحات فوق و بررسي مدارك و مستندات ابرازي ، صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و صحت و سقم مدارك ابرازي و فارغ از هر گونه تعارض و بدهي احتمالي به شهرداري ، دارايي و بيمه و بانك ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و … و با توجه به موقعيت وقوع عرصه ، كاربري تجاري ، قدمت بنا و با در نظر داشتن جميع جهات موثر در ارزيابي املاك و نرخ روز املاك مشابه در منطقه و در صورت عدم وجود منع قانوني براي نقل و انتقالات و بدون احتساب حقوق ناشي از سرقفلي و حق كسب و پيشه و حقوق مكتسبه احتمالي ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك فوق و با وضع موجود به مبلغ : 162/000/000/000 ريال به حروف : يكصد و شصت و دو ميليارد ريال معادل شانزده ميليارد و دويست ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي گردد.

لذا قدرالسهم محكوم عليه به ميزان دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي مذكور به مبلغ 54/000/000/000 ريال به حروف پنجاه و چهار ميليارد ريال معادل پنج ميليارد و چهارصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي گردد.ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./                                                                       

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت9الی9:30