فروش ملک تجاری صنعتی مشاع شهرری خ فداییان

140000000000

توضیحات

9709980250300784

140091460000496701
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهر ري

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال غیر منقول

بموجب مفاد پرونده اجرائی کلاسه ی  980695/ ج م موضوع دادنامه شماره 9809970250300352 صادره از شعبه سوم محاکم حقوقی شهرری دایر بر دستور فروش ماترک نسبت به پلاک ثبتی 123/234 به مساحت 972 متر مربع پیرامون دعوای آقای / خانم ناهید جعفری فرزند محمد با وکالت مهدی تیماجی به طرفیت اقایان و خانم ها ناصر و عباس و اقدس و سعید و حمیدرضا  و اشرف با شهرت جعفری و مریم و هاشم وزهرا و احمد کرم و مصطفی باشهرت کرم سلطانی و زهره و بهرام و عزت السادات قاسمی توجها به ارزیاب ملک به نشانی شهرری ، خیابان فداییان اسلام کوچه زهتاب پلاک 4 که توسط کارشناس منفرد اصغر معینی کربکندی به شرح ذیل کارشناسی شده است : ملک فوق یک قطعه زمین به مساحت 972 متر محصور با دیوار آجری قدیمی شامل محوطه مرکزی و بناهای یک طبقه کارگاهی و ورودی به محوطه از ضلع شمال می باشد ملک در شمال و غرب مشرف به گذر 6 متری و دارای انشعاب برق می باشد که طبق استعلام از شهرداری دارای حقوق مکتسبه یک باب صنعتی در طبقه همکف به مساحت 459 متر به همراه 20 متر نیم طبقه می باشد . پهنه ملک 123 و کاربری اصلی آن تجاری ، اداری و خدماتی بود و دارای اصلاحی و عقب نشینی بوده که در نهایت 764 متر باقی می ماند ملک در تصرف و مالکیت مشاعی افراد فوق الذکر قرار دارد . ملک فوق طبق نظر کارشناسی مبلغ 140/000/000/000 ریال ارزیابی شده که قیمت پایه مزایده بوده و به صورت شش دانگ به فروش می رسد

مزایده در تاریخ  1400/9/24 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرری شروع  و به بالاترین پیشنهاد واگذار میگردد 10 درصد مبلغ مزایده از خریدار اخذ و مابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد . چنانچه خریدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید سپرده ی وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه ی هزینه های انتقال مورد مزاید ه به عهده خریدار می باشد. شرکت کنندگان 10% قیمت پایه را به صورت چک بانکی در وجه دادگستری شهرری همراه داشته باشند .

دادورز شعه اول محاکم حقوقی دادگستری شهرری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت9