فروش ملک تجاری شش دانگ

1560000000

توضیحات

9709982610700437

140001460000115250
شعبه هشتم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

 

به موجب پرونده كلاسه 0000163 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي.  له: آقای مسعود یاراحمدی  و عليه: فریده السادات ابطحی. محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/517/640/000ريال در حق محكوم له و مبلغ 122/630/000 ريال نيم عشر دولتي. با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به وهزينه اجرايي متعلق ازسوي اين اجرا توقيف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 400/09/12 از ساعت 9 الي10 در محل اجراي احكام مدني از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزایده از مبلغ 1/560/000/000 ریال شروع می شود وبه هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت ومكان برگزار خواهد شد .

بررسی و اسناد و مدارک ابزاری:

کپی قرارداد اجاره نامه به شماره ثبت 13431595 مورخ 07/02/1395 موجر فریده سادات ابطحی، مستاجر مسعود یاراحمدی، مورد اجاره یکباب مغازه به شماره 151 واقع در طبقه اول به مساحت 25 مترمربع

کپی پرونده ملکی پلاک های ثبتی 22 و 383 و 384 فرعی از 162 اصلی موجود در منطقه 10 شهرداری کرج با کد شناسایی 1-33-31068-3-11

مشخصات ملک:

مطابق اسناد و مدارک ابزاری، ملک مورد بازدید جهت ارزیابی عبارت است از یک باب واحد تجاری به مساحت 25 مترمربع واقع در سمت غرب طبقه اول با پوشش کف سرامیک و بدنه کاغذ دیواری، دارای درب و شیشه میرال و سقف کاذب، که در حال حاضر تخلیه می باشد و به شغلی فعال نمی باشد وکلید درب ورودی آن دست آقای مسعود یاراحمدی می باشد. سیستم گرمایشی و سرمایشی چیلر با موتورخانه مرکزی و دارای انشعاب برق مستقل می باشد. چراغ و لامپ هالوژنهای سقف باز شده و موجود نیست.

حسب اظهارات خانم نگین همتی (نماینده آقای ارسطو اسکندری مالک کل مجتمع) مغازه مورد نظر فاقد پارکینگ و انباری می باشد.

کل ساختمان 7 طبقه بالای همکف و 3 طبقه زیر همکف، طبقات زیرزمین پارکینگ و مشاعات، طبقات همکف و اول و دوم و تجاری، طبقات سوم تا ششم اداری و طبقه هفتم به عنوان رستوران با اسکلت فلز و نمای ترکیبی از شیشه و کامپوزیت می باشند. واحدهای تجاری مجتمع خالی می باشند و به شغلی مشغول نمی باشند و ظاهرا هنوز راه اندازی نشده است. مطابق محتویات پرونده ملکی موجود در شهرداری منطقه 10 کرج با کد شناسایی 11-3-31068-33-1  هنوز برای کل مجتمع پایانکار صادر نشده است وفاقد صورت مجلس تفکیکی و سند مجزا برای هرکدام از واحدهای تجاری یا اداری می باشند.

کل مجتمع دارای پرونده احداث ساختمانی به شماره 21507 مورخ 26/12/1383 جهت احداث طبقات زیر زمین سوم و دوم به عنوان پارکینگ، طبقه اول زیر زمین بخشی به عنوان پارکینگ و مابقی تجاری تفرجگاهی، طبقه همکف تجاری، طبقات اول و دوم تجاری و مشاعات، طبقه سوم تجاری و 4 واحد مسکونی، طبقات چهارم تا ششم فرجگاهی، مسکونی و مشاعات و طبقه هفتم تفرجگاهی و مشاعات می باشد. برخلاف پروانه ساختمانی مذکور علاوه بر احداث بنا در طبقات بیش از پروانه، طبقه زیر زمین سوم و دوم تبدیل به پارکینگ، طبقه زیر زمین اول تبدیل به پارکینگ، تفرجگاهی و رستوران ، طبقه همکف تبدیل به تجاری ، طبقه اول تبدیل به تجاری و شهربازی ، طبقه دوم تبدیل به تجاری طبقه سوم تا هفتم تبدیل به تجاری و اداری شده است .

ملک مذکور دارای رای کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری به شماره 94477 مورخ 1006/1400 مبنی بر اعمال جریمه به مبلغ 000/500/250/31 ریال بابت تخلفات ساختمانی و رای کمیسیون ماده 77 به شماره 616/98/77 مورخ 11/08/1398 مبنی بر اعمال مبلغ 500/281/403/115 ریال بابت عوارض بعد از کمیسیون ماده صد می باشد. علاوه  بر تخلفات ساختمانی مذکور یکسری تخلفات دیگر در ساختمان ایجاد شده که هنوز توسط ماده صد شهرداری رسیدگی و تعیین تکلیف نشده است.

نظریه کارشناسی:

باتوجه به مشخصات ذکر شده و رد نظر گرفتن سایر جهات از قبل مساحت، قدمت، دسترسی موقعیت شرایط بازار و غیره صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن شخص حقیقی یا حقوقی و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات، دیون احتمالی و نداشتن منعی برای نقل و انتقال با متعلقات و منضمات و حقوق مکتسبه ارزش پایه کارشناسی ششدانگ واحد مذکور در وضع موجود و به مساحت حدود 25 مترمربع واقع در طبقه اول مبلغ 000/000/000/12 ریال معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد.

تشخیص صحت و اصلات مدارک ابزاری خارج از حدود صلاحیت اینجانب می باشد.

در حال حاضر ملک مذکور تخلیه بوده و به شغلی فعال نمی باشد و کلید درب ورودی آن دست آقای مسعود یاراحمدی می باشد. قبل از هرگونه اقدام باید استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح از جمله اداره ثبت شهرداری بانک و سایر دستگاه های مربوطه توسط آن مقام محترم قضایی اخذ گردد.

لازم به ذکر است که با توجه به مبلغ محکوم به 13 سهم از 100 سهم ملک به مزایده گذاشته و به فروش خواهد رسید که ارزش آن معادل مبلغ 1/560/000/000 ریال می باشد.

 

                                                                            دادورز اجرای احکام دادگستری کرج – بشیری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/12ساعت9الی10