فروش ملک تجاری شش دانگ کرمانشاه میدان وزیری

59500000000

توضیحات

9809988958700493

140050460000109101
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی  0000408

نوبت اول

در خصوص پرونده اجرایی 0000408 محکوم له  کورش حاتمی منش علیه پیمان قاسمی کل کشوندی صادره از شعبه  نهم دادگاه حقوقی کرمانشاه  در نظر دارد اموال غیر منقول موصوف ذیل الذکر  را مطابق قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک :  ششدانگ  یکباب ساختمان دو طبقه شامل مغازه فرش فروشی قاسمی ( خانه شیک ) و غیره به آدرس کرمانشاه میدان وزیری خ رشیدی به سمت چهار راه رشیدی سمت راست خیابان فرش فروشی قاسمی ( خانه شیک ) بشماره پلاک ثبتی 2 فرعی از 1998 اصلی ( باقیمانده 1998 اصلی سابق ) ملک مذکور در زمان کارشناسی به صورت یک باب ساختمان دو طبقه شامل مغازه فرش فروشی و غیره بوده که به صورت تخمینی مساحت عرصه آن حدود 70 متر مربع برآورد میگردد  که ارزش ششدانگ  مال مذکوربدون در نظر گرفتن هر گونه دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شهرداری و بدون در نظر گرفتن طرح تعریض معابر و قرار گیری در محدوده طرحها  و بر اساس وضع موجود در زمان بازدیدو با توجه به قدمت و نوع سازه و نوع استفاده فعلی ملک ارزش ششدانگ عرصه و اعیان آن59/500/000/000 ریال به عنوان قیمت پایه مزایده برآورد و اعلام میگردد در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  1400/07/24 به شماره رهگیری 1400220917547147 کارشناسی شده است و مزایده برای روز چهارشنبه مورخ  1400/10/01 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است، طالبین و خریداران میتوانند 5 روز قبل از موعد  مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی دادگستری کل استان طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه  مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان  10 درصد مبلغ بهای مزایده  را حداکثر تا یک روز قبل از تاریخ مزایده  به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند  و باقیمانده مبلغ مزایده را ،حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب  سپرده دادگستری  نزد بانک ملی واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکرپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  خواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت9