فروش ملک تجاری شش دانگ کرمانشاه خ مدرس

21000000000

توضیحات

9709988312200554

140050460000105129
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

 

 

به تاريخ  25/ 8/ 1400 در وقت فوق العاده پرونده اجرایی کلاسه 0000137  اين مرجع به نظررسيد؛ ملاحظه مي شود:

1-  موضوع مزایده دستور فروش ملک  می باشد.

2- ملک مورد مزایده عبارت است از:  تعیین ارزش سرقفلی یک باب مغازه واقع در کرمانشاه، خیابان مدرس، نرسیده به چهارراه مدرس، پاساژ کوروش، طبقه همکف ، راهرو سمت راست، مغازه شماره 7 ،  مطابق قرارداد مشارکت در ساخت شماره 4158/س ب مورخ 20/6/86 فی مابین سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه از یک طرف (کارفرما) و آقایان سهراب ثابتی و بهروز قادرپناهی (شریک و سازنده) مقرر شده است تا زمین مجتمع تجاری کوروش با پلاک های ثبتی 3 فرعی از 463 اصلی، 476 اصلی، 475 اصلی، 477اصلی، یک فرعی از 463 اصلی ، 478 اصلی، 472و473 و474 اصلی، 3826 اصلی و 464 الی 467 اصلی و 469 اصلی و 468 اصلی بخش سه کرمانشاه جمعاً به مساحت عرصه حدود 1627 مترمربع در اختیار شریک قرار داده شود و کل پروژه را با مشخصات فنی ذکر شده در مدت زمان معین، احداث نماید و پس از تکمیل پروژه مغازه های مجتمع فی مابین طرفین به نسبت 11/46 درصد سهم سازمان و 89/53 درصد سهم سازندگان تقسیم گردد .مطابق صورتجلسه شماره 1235/17/101 مورخ 16/3/94 مغازه های مجتمع فی مابین طرفین پرونده تقسیم شده است که مطابق بند سه این صورتجلسه، مغازه شماره 7 در طبقه همکف به مساحت 59/15 مترمربع در سهم سازندگان (آقایان بهروز قادرپناهی و سهراب ثابتی) قرار گرفته است.بصورت تجاری خدماتی با اسکلت فلزی و سقف دال بتنی و نمای سنگ و کامپوزیت احداث شده است ، کف مغازه ها و راهرو ها بصورت سنگ ، دیوار مغازه ها بصورت اندود گچ و نقاشی و سقف مغازه ها بصورت سقف کاذب تایل 60*60 با درب شیشه ای می باشد، سیستم سرمایش و گرمایش مجتمع بصورت سیستم مرکزی بوده و مغازه ها دارای برق مشترک هستند. مغازه مورد نظر در ابتدای راهرو شمالی طبقه همکف مجتمع واقع شده است و در زمان بازدید تخلیه بود و بنا بر اظهارات آقای بهروز قادرپناهی، سرقفلی تجاری مغازه به غیر واگذار نشده است، بنابراین با توجه به موقعیت ملک، محل قرار گیری مغازه در مجتمع ، مساحت و طول بر مغازه، ارزش سرقفلی (منافع تجاری) مغازه شماره 7 طبقه همکف مجتمع کوروش (آراد) به مساحت 59/15 مترمربع در حال حاضر و با توجه به وضعیت موجودبرآورد و با فرض عدم فروش سرقفلی و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی ملک به ادارات و موسسات دولتی و خصوصی انجام گرفته و در صورت داشتن هرگونه بدهی از ارزیابی فوق، کسر می گردد.

3- نظریه هئیت کارشناس ارزیاب در تاریخ  2/ 6/ 1400 واصل شده و هیئت  کارشناسان منتخب ارزش مال غیرمنقول توقیف شده را مبلغ 000/ 000/ 000/ 21  ریال تعیین نموده است

ابلاغ نظریه کارشناسی مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراضی از سوی طرفین واصل نگردیده است و اعتراض خوانده با عنایت به عدم تودیع هزینه کارشناسی مردود است.

4-  جلسه مزایده

الف : مزایده نوبت اول برای تاریخ  25/ 8/ 1400  ساعت 30/ 10  صبح تعیین شده است، مراتب در نشریه  پویندگان غرب طی شماره 158  مورخ  9/ 8/ 1400منتشره شده و مندرجات آن مطابق ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم شده است : جلسه مزایده در موعد مقرر با حضور نماینده دادستان آقای علی یوسفوند  و محكوم له حسین عبدالمحمدی  حضور دارند وخريداري مراجعه ننمو ده  و محكوم له تقاضاي تجديد مزايده را دارد لذا مراتب در حضور نمايندگان صورت جلسه گرديده

دادورز اجرای احکام شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه

علی الله مرادی

نماينده دادستان آقاي علی یوسفوند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت10:30