فروش ملک تجاری شش دانگ کرمانشاه خ مدرس

21000000000

توضیحات

9709988312200554

140050460000111227
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0000137  صادره از شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای / خانم  حسین عبدالمحمدی  وعلیه آقای/ خانم  بهروز قادر پناهی و غیره دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: تعیین ارزش سرقفلی یک باب مغازه واقع در کرمانشاه، خیابان مدرس، نرسیده به چهارراه مدرس، پاساژ کوروش، طبقه همکف ، راهرو سمت راست، مغازه شماره 7 ، اینجانب کارشناس منتخب  پس از بازدید از ملک مورد نظر و بررسی های مورد نیاز، گزارش خود را به شرح ذیل به استحضار می رساند. مطابق قرارداد مشارکت در ساخت شماره 4158/س ب مورخ 20/6/86 فی مابین سازمان بهسازی و نوسازی شهر کرمانشاه از یک طرف (کارفرما) و آقایان سهراب ثابتی و بهروز قادرپناهی (شریک و سازنده) مقرر شده است تا زمین مجتمع تجاری کوروش با پلاک های ثبتی 3 فرعی از 463 اصلی، 476 اصلی، 475 اصلی، 477اصلی، یک فرعی از 463 اصلی ، 478 اصلی، 472و473 و474 اصلی، 3826 اصلی و 464 الی 467 اصلی و 469 اصلی و 468 اصلی بخش سه کرمانشاه جمعاً به مساحت عرصه حدود 1627 مترمربع در اختیار شریک قرار داده شود و کل پروژه را با مشخصات فنی ذکر شده در مدت زمان معین، احداث نماید و پس از تکمیل پروژه مغازه های مجتمع فی مابین طرفین به نسبت 11/46 درصد سهم سازمان و 89/53 درصد سهم سازندگان تقسیم گردد .مطابق صورتجلسه شماره 1235/17/101 مورخ 16/3/94 مغازه های مجتمع فی مابین طرفین پرونده تقسیم شده است که مطابق بند سه این صورتجلسه، مغازه شماره 7 در طبقه همکف به مساحت 59/15 مترمربع در سهم سازندگان (آقایان بهروز قادرپناهی و سهراب ثابتی) قرار گرفته است.بصورت تجاری خدماتی با اسکلت فلزی و سقف دال بتنی و نمای سنگ و کامپوزیت احداث شده است ، کف مغازه ها و راهرو ها بصورت سنگ ، دیوار مغازه ها بصورت اندود گچ و نقاشی و سقف مغازه ها بصورت سقف کاذب تایل 60*60 با درب شیشه ای می باشد، سیستم سرمایش و گرمایش مجتمع بصورت سیستم مرکزی بوده و مغازه ها دارای برق مشترک هستند.مغازه مورد نظر در ابتدای راهرو شمالی طبقه همکف مجتمع واقع شده است و در زمان بازدید تخلیه بود و بنا بر اظهارات آقای بهروز قادرپناهی، سرقفلی تجاری مغازه به غیر واگذار نشده است، بنابراین با توجه به موقعیت ملک، محل قرار گیری مغازه در مجتمع ، مساحت و طول بر مغازه، ارزش سرقفلی (منافع تجاری) مغازه شماره 7 طبقه همکف مجتمع کوروش (آراد) به مساحت 59/15 مترمربع در حال حاضر و با توجه به وضعیت موجودبرآورد و با فرض عدم فروش سرقفلی و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی احتمالی ملک به ادارات و موسسات دولتی و خصوصی انجام گرفته و در صورت داشتن هرگونه بدهی از ارزیابی فوق، کسر می گردد.

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  2/ 6/ 1400  کارشناسی و بمبلغ  000/ 000/000/ 21  ریال (دو میلیارد و یکصد میلیون تومان) ارزیابی شده است و مزایده برای روز  سه شنبه مورخ 7/ 10/ 1400 ساعت 30/ 11 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 740100004056012907595698  ir نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه- احسان نظری

كرمانشاه- بلوار بنت الهدي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/07ساعت11:30