فروش ملک تجاری شش دانگ کرج بلوارچمران

200000000000

توضیحات

9909982612100010

140001460000121639
شعبه نهم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال غير منــقول (دستور فروش)

  بموجب پرونده كلاسه 0000387  از شعبه21دادگاه عمومي حقوقي کرج لها محسن دشت آراي وفرشته صنعت گرامروزباوکالت خانم معصومه نجفي ابر عليها خانمها فتانه -افسانه-فرزانه-ترانه-همگي زنوزي  مبني بر فروش ملک مشاع غير قابل افراز تحت پلاک 12075و2633و49882فرعي از162اصلي  لذا ملک ارزيابي شده و مقرر گرديده درروزسه شنبه  1400/9/16 از ساعت 9الي10در محل اجراي احكام مدني شعبه  9کرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت 200/000/000/000 ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

قرار كارشناسي: ارزيابي پلاك ثبتي 162/2633و 162/12075و 162/49882 بنشاني البرز كرج بلوار چمران خ كشتارگاه سابق ملك كاروانسراي سابق تشريح وضعيت ثبتي و حقوقي و ملكي و فني (وضع موجود ) ملك: املاك موضوع كارشناسي مستند به تصوير اسناد مالكيت ابرازي شامل 3 پلاك ثبتي 162/2633 و 162/12075 و 162/49882 واقع در حوزه ثبتي ناحيه 1 و شهرداري ناحيه 2 كرج مي باشد . پلاك ثبتي 162/2633 داراي مالكيت مشاعي و جزء اراضي خالصه كرج و مساحت 640 مترمربع و مساحت وضع موجود 640 مترمربع و مساحت پس از اصلاحي 640 مترمربع و پلاك ثبتي 162/12075 داراي مالكيت مشاعي و جزء اراضي خالصه كرج و مساحت سند715/9 مترمربع و مساحت وضع موجود 984/45 مترمربع مي باشد بطوريكه از 984/45 مترمربع متراژ 159/62 مترمربع افراز ثبتي و سند تك برگ مشاعي با شماره پلاك 162/49882 صادر و متراژ 82/47 مترمربع واقع در طرح تعريض معبر خ كشتارگاه سابق به 20 متري و الباقي مساحت بمتراژ 742/36 مترمربع باقيمانده موجود پلاك 162/12075 مي باشد. و مساحت سند پلاكهاي مذكور 1514/62 مترمربع و مساحت وضع موجود عرصه كل محصور با ديوار آجري 1624/45 مترمربع مي باشد كه طبق آخرين گواهي پايان كار بشماره 2/40/22490 مورخ 82/9/22 داراي اعياني شامل 991 مترمربع كاروانسراي مخروبه ومتروكه و 135 مترمربع تجاري داير در 3 باب مي باشد. همچنين منافع تجاري مذكور طي اجاره نامه عادي مورخ 1352/5/1 از سوي آقاي عبدالله زنوزي به مستاجر آقاي قاسمعلي گنجي جهت كسب قهوه خانه واگذار شده است . كاروانسرا داراي انشعاب برق مي باشد و كاربري عرصه طبق طرح بازنگري تفضيلي مسكوني متداول شهري وقدمت بناي احداثي قبل از تير 1358 و معاف از اعمال دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مي باشد. جمع بندي و ارائه نظريه كارشناسي: با عنايت به گزارش صدرالاشاره و عوامل موثر در ارزيابي منجمله قيمت عادله روز قيمت پايه مزايده بدون كسر مبالغ بازداشتي و رهني و ديون احتمالي بنفع اشخاص حقيقي و حقوقي منجمله شهرداري و بانك و دارايي كه تشخيص آن مستلزم استعلام قضائي از مراجع ذيربط ميباشد جهت ششدانگ عرصه و اعيان ملك موضوع كارشناسي بمبلغ ( 200/000/000/000 بحروف دويست ميليارد ريال ) ارزيابي ميگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت9 الی10