فروش ملک تجاری شش دانگ پاکدشت خرمشهر

5500000000

توضیحات

9809982920100697

140091460000465437
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا 0000211 بموجب اجرائیه  به کلاسه 980706 له سمانه مشکوری با وکالت خانم فاطمه شامخی علیه

آقای داود صفری  صادره ازشعبه اول حقوقی دادگستری پاکدشت  که طی آن محکوم علیه محکوم است به:

اخذ انشعاب برق برای واحد موضوع قرارداد از تاریخ 1395/04/30 لغایت 1397/12/07 و استرداد لاشه چک به مبلغ 100/000/000 ريال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 5/138/800 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 7/560/000در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی و به ازای هر محکومیت 1/000/000 ريال در حق صندوق دولت اعلام گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل یک باب مغازه  توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی :

یک باب مغازه از ضلع شمال به بلوار خرمشهر در حدود 11 متر  دارای دیوار ها و کف سرامیک شیشه سکوریت و کرکره برقی پایانکار ملک ارائه نگردیده است باتوجه به وضعیت و مساحت و موقعیت زمانی و مکانی و بررسی کلیه جوانب امر در صورت نداشتن رهن ، بازداشتی ، اصلاحی و بدهی به ادارات و عدم واگذاری سرقفلی به ملک ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان مغازه در صورت تخلیه کامل و نداشتن موانع ثبتی مبلغ 5/500/000/000 ريال پانصد و پنجاه میلیون تومان  تعیین گردید. نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده به

 

 روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 ساعت 8 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری پاکدشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت8