فروش ملک تجاری شش دانگ هرسین نبش میدان لک

68000000000

توضیحات

9109988490300127

140050460000109099
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان هرسين

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

((آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول ))

درخصوص پرونده اجرایی  0000200 مطرح در اجرای احکام حقوقی هرسین موضوع فروش و مزایده ملک تجاری  مسکونی ملکی آقای وراث مرحوم سبز علی بخشی به نشانی هرسین نبش میدان جمهوری اسلامی (لک)  ، اجرای احکام مدنی دادگستری هرسین درنظر دارد ملک  زیررامطابق ماده113قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند:

مشخصات مال غیرمنقول:

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: وراث مرحوم سبز علی بخشی 2-  کل عرصه ملک 299/33 متر مربع در قسمت تجاری  مساحت اعیان  4 باب مغازه  انباری و راه پله طبقه همکف 162/74  متر مربع اعیان مسکونی اداری طبقه اول 110/70  کل عرصه ملک  که  توسط کارشناس منتخب  ارزیابی شده و  به شماره 277-ک-1400در  مورخه 1400/06/27توسط کارشناس دادگستری به مبلغ 68/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده   3- ملک  قولنامه  است  4-ملک  در ید محکوم علیهم (وراث) می باشد  5- ملک مفروز است و شش دانگ ملک  به فروش می رسد 6-حقوقی از سوی شخص ثالث بر ملک نیست و به این اجرا اعلام نشده  7- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به مبلغ  68/000/000/000 ریال  می باشد  8-  روز برگزاری مزایده  از ساعت 9  روز یکشنبه 1400/09/21  می باشد  طالبین وخریداران می توانند تا پنج روزقبل ازموعد مقررمزایده به این اجرا واقع درهرسین ساختمان مرکزی دادگستری هرسین مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود .مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع می شود وهرکس بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده 10درصد بهای پیشنهادی رافی المجلس به عنوان سپرده قبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت وباقیمانده آن راحداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ مزایده به حساب مزبور واریزکند.درصورت عدم رعایت موعد مقررمطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستورصدورسندانتقال خریدارصادر می شود.هزینه نقل وانتقال برعهده خریداراست.

 

رئیس اجرای احکام مدنی هرسین – علی آزادی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9