فروش ملک تجاری شش دانگ میدان نبوت

768775000000

توضیحات

9709982149200589

140068460000430208
شعبه 4 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

تجدید مزایده :

با سلام و احترام

بدینوسیله  آگهی می گردد ، که  در پرونده کلاسه 9900544  /ج4 ملاحظه میگردد که خانم محبوبه اصفهانی فرزند نعمت الله طی دادنامه صادره از شعبه 1063 دادگاه تجدید نظر از اتهام مشارکت در کلاهبرداری ،  مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی ، قبول سپرده که موجب حیف و میل اموال مردمی به صورت عمده از طریق وجوه کلان به تحمل حبس ، پرداخت 4/806/000/000 تومان جزای نقدی در حق دولت و پرداخت 255/975/644/000 تومان  رد مال در حق شکات  محکوم شده اند ، جهت تودیع رد مال ، مال غیر منقول (ملک) تجاری  با پلاک ثبتی های 49493/1 ، 18299/2 ، 18290/3 ، 20646/3 ، 20647/3 همگی زیر مجموعه  پلاک 7022 واقع در میدا نبوت ، مهران پور غربی پلاک 9 که حسب نظر کارشناس محترم دادگستری به صورت تجاری ، نو ساز و دارای پارکینگ به تعداد 9 عدد حاوی همکف 213/58 متر مربع و بالکن 85/05 متر مربع می باشد  ، معرفی نموده اند  و کارشناس محترم قیمت پایه  آنرا جمعا 768/775/000/000 ریال که به صورت مجزا ( ارزش همکف 533/950/000/000 ریال و ارزش بالکن 106/312/500/000 ریال و پارکینگ 28/512/500/000 ریال ) برآورد شده است ، اعلام نموده است ، جهت تودیع رد مال محکومان ، ملک فوق برای بار دوم در روز دو شنبه و در تاریخ 1400/09/22 راس ساعت 10:00 الی 11:00 در محل اجرای احکام شعبه 4 دادسرا ناحیه 4 تهران واقع در حکیمیه تهران پارس ، بلوار بابائیان ، ( خیابان سازمان آب ) خیابان امام حسین ( ع) طبقه چهارم به مزایده گذاشته می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی تمایل به  شرکت در این مزایده  و خرید را دارند با در دست داشتن کارت ملی در تاریخ ، ساعت و محل مورد نظر حاضر شوند.وبرنده  مزایده می بایست ده درصد بهای ملک را در جلسه مزایده نقدا  به حساب  دادگستری 2171299034006 نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان جشنواره کد  517 واقع در خ 17 احسان تهرانپارس واریز نماید . همچنین متقاضیان می توانند ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده ، جهت بازدید و اخذ مشخصات ملک مراجعه نمایند . قابل ذکر است حسب ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی ملک زیر قیمت کارشناسی نیز به فروش می رسد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10الی11