فروش ملک تجاری شش دانگ شهرری خ دیلمان

216900000000

توضیحات

9909980251200028

140091460000475573
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول

در اجرای مفاد پرونده اجرایی کلاسه 0000150/ج 3  موضوع اجراییه شماره 140091420000111655 مورخ 1400/02/13 صادره از شعبه دهم محاکم حقوقی شهرری،  دایر بر محکومیت آقای عباس پناهی ریزی فرزند حسین به پرداخت مبلغ 1/784/003/0667 ريال در حق محکوم له خانم مریم خسروی و پرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت و با توجه به توقیف اموال غیر منقول از محکوم علیه شامل ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 11791 فرعی از 120 اصلی بخش 12 ناحیه بخش 2 و کارشناس توقیفی از جانب کارشناس رسمی دادگستری آقای مجتبی رئوفی به شرح ذیل می باشد : ملک مذکور مغازه به پلاک ثبتی 120/11791 واقع در شهرری ، خ 35 متری امام حسین ( دیلمان ) ، خیابان منتظری پلاک 178 ، فروشگاه ، هفت که طبق  تصویر نامه اداره ثبت اسناد و املاک شهرری مساحت ملک 204/58 دسیمتر مربع می باشد . طبق تصویر استعلام از شهرداری منطقه 20 تهران و با توجه به تصویر گواهی تخریب و نو سازی اعیانی قابل احداث در عرصه یک ساختمان دو طبقه شامل یک طبقه زیر زمین با بهره برداری انبار تجاری به مساحت 148/50 مترمربع ، طبقه همکف تجاری به مساحت 148/50 متر مربع و یک نیم طبقه تجاری ( بالکن تجاری) به مساحت 76/50 متر مربع جمعا ” به مساحت 405/96 متر مربع می باشد. با عنایت به بازدید بعمل آمده اعیانی احداث شده در عرصه یک ساختمان 2طبقه شامل یک طبقه زیر زمین ( انبار تجاری ) ، طبقه همکف ( تجاری) بهمراه یک نیم طبقه ( بالکن ) می باشد . اسکلت ساختمان بتنی ، نمای ساختمان سنگ و چوب تر مو، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، دیوار راه پله سرامیک ، نرده های راه پله پروفیل استیل ، فرش کف حیا ط سنگ و بدنه دیوار سرامیک ، دارای کنتور آب ، برق و گاز می باشد . طبقه زیر زمین با کاربرد انبار تجاری ، ارتفاع تقریبا ” 2/5 متر ، فرش کف سرامیک و بدنه دیوار سرامیک ، سقف کاذب با تایل 60 ضربدر 60 می باشد ، طبقه همکف با کاربرد تجاری در زمان بازدید به عنوان سوپر مارکت هفت مورد بهره برداری قرار داشت ، در انتهای مغازه دارای بالکن ، ارتفاع تقریبا” 5/9 متر ، ارتفاع تا زیر بالکن در حدود 2/7 متر ، فرش کف سرامیک و بدنه دیوار سنگ ، سقف  کاذب با تایل 60 ضربدر 60 درب و نما مغازه شیشه سکوریت به همراه قاب استیل ، سیستم سرمایش و گرمایش اسپیلت یونیت می باشد بالکن تجاری ، ارتفاع تقریبی 2/5 متر ، فرش کف سرامیک و بدنه دیوار سرامیک ، بالکن دارای نرده استیل ، پله اصلی ، دارای درب ضد حریق می باشد . در زمان بازدیدواحد تجاری مذکور دایر و فعال به شغل سوپر مارکت بوده با عنایت به مراتب فوق و وضع و موقعیت مکانی و مقطع زمانی ، ابعاد هندسی ، ارتفاع ، قدمت ، مقدار مساحت عرصه و اعیانی و نوع بنا با کاربری موصوف ، ارزش ششدانگ اعم از عرصه و اعیان و نوع بنا با کاربری موصوف، ارزش ششدانگ اعم عرصه و اعیانی ملک به پلاک ثبتی 120/11791 با کلیه حقوق تجاری و مکتسبه در شرایط حاضر و به شرط گرفتن عدم خلاف تا این مرحله از کار با قدر سهم از عرصه و مشاعات و مشترکات و صرفنظر از تعهدات ، بدهی بهاشخاص حقیقی و حقوقی ، عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال ، دیون احتمالی بلا مانع و بلا معارض بودن و در صورت صحت مدارک ارئه شده در شرایط روز برای پایه مزایده ، برابر مبلغ  216/900/000/000ريال معادل بیست و یک میلیاردو ششصدو نود میلیون تومان بر آورد و اعلام می گردد ، مزایده ملک فوق در تاریخ 1400/9/23راس ساعت شهرري ساعت 11 صبح برگزار ، مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين قيمت واگذار ميگردد . اشخاص مايل به شرکت در مزايده بايستي در زمان شرکت در مزايده 10% قيمت پايه را طي يک فقره چک تضمين شده در وجه اجراي احکام مدني يا دروجه حساب سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299031001 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملي و کارت شناسايي ملي معتبر بياورند ( شرط حضور در جلسه مزايده براي خريداران ) در صورتيکه اشخاص تمايل بازديد از ملک را داشته باشند مي توانند تا 5 روز قبل از تاريخ مزايده با کارت شناسايي معتبر به محل اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا اقدام به بازديد از ملک نمايند پس از انجام مزايده بايستي برنده مزايده ظرف يک ماه از تاريخ انجام مزايده ( تاريخ فوق نسبت به پرداخت الباقي قيمت تعيين شده در مزايده را به حساب سپرده دادگستري شهرري پرداخت نمايند (واريز به حساب سپرده و ارائه قبض پرداختي به واحد اجراي احکام مدني دادگستري شهرري – ضمنا انجام مزايده حضوري بوده و طبق قانون اجراي احکام مدني در امور اموال غیر منقول برگزاري گردد که با حضور نماينده دادستان بوده و اعتراض به مزايده توسط طرفين پرونده تا يک هفته از تاريخ مزايده قابل پذيرش توسط اجرا خواهد بود./ انتقال مورد مزایده  توسط اجرای مدنی به برنده مزایده صورت می پذیرد.

  علي سمايي – مدير اجراي احکام مدني 3 دادگستري شهرري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت11