فروش ملک تجاری شش دانگ تهران45متری زرند

58000000000

توضیحات

9809980215900669

140068460000446632
اجراي احكام شعبه 200 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

 

بسمه تعالی   

اگهی مزایده   

بموجب پرونده کلاسه 980265 و دادنامه شماره9809970215901249مورخ 1398/09/04صادره از شعبه 200 دادگاه عمومی له  1 هما دستان2 حسین دستان 3- زهرا رجبی 4- کاظم دستان 5- فاطمه دستان 6- فرشته دستان 7علیرضا دستان 8-مهدی دستان -با وکالت مریم خانزاده پورمحکوم علیه 1  مهناز رجبی 2- فرحناز رجبی3محمدرضا رجبی 4- فاطمه رجبی 5- محمد ابراهیم کشاورز محمد نیان 6- مهدی سلطانعلی فرزند سلطان7- محمد ربیعی 8- پورانداخت رجبی 9- احمد رجبی 10- بهناز رجبی 11- محرمعلی گرامی نوجه ده سادات دایر بردستور فروش یک پلک ثبتی 5859فرعی از 1اصلی بخش 12تهران اقدام و پلاک فوق الذکر توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 10/30 تا 11صبح مورخ 1400/10/08 در محل احرای احکام مجتمع قضایی شهید مطهری به ادرس میدان معلم خ شهید اقایی از قیمت مزایده  در خصوص پلاک ثبتی  به مبلغ 58/000/000/000ریال طبق نظریه کارشناسی شروع میشود وبه هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد0 ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد0 در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید0سپرده وی پس از کسر هزینه ها مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد0کلیه هزینه های نقل و انتقلال به عهده محکوم علیه است0 و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند0 تا در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد0ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع از این اجراء از مال مورد مزایده به ادرس تهران 45 متری زرند خیابان برارداران اسماعیلی نبش کوچه عسگری پلاک ابی 34  بازدید نمایند عرصه ملک از نوع جنوبی غربی دو نبش می باشد و مساحت ان در طبقه همکف سه باب مغازه تجاری و راه پله دسترسی به طبقه اول قرار دارد و طبقه اول مسکونی و دو واحد مسکونی در ان قرار دارد و ساختمان بیش از 30 سال قدمت دارد0نمای ساختمان سنگ سیمان تگرگی قهو ه ای است0 درب مغازه های فلزس شیشه خور با حفاظ کرکره ای قدیمی فلزی است0 مغازها و واحد مسکونی دارای انشعاب برق مستقل است0 اشتراک اب مغازه ای شمالی مشترک است0 اشتراک اب واحدهای مسکونی مشترک است0 اسکلت ساختمان فلزی و سقف ان طاق ضربی نما سیمان پنجرها تک جداره با قاب فلزی کف واحدها موزاییک ودیوارها کاغذ دیواری شده اشپزخانه اوپن با کابینتهای فلزی  فاقد پارکینگ و بالکن و انباری و سیستم گرمایشی بخاری گازی وابگرمکن و سیستم سرمایشی کولر ابی می باشد.وهمچنین ملک درای انشعابات اب برق وگاز بوده و از جهت جنوب قابلیت تجمیع داردو بر شرق ان دارای طول 160متر مربع و در خیابان 12 متری اسماعیلی به طول 8 متر در کوچه 10 متری عسگری می باشد و در طبقه همکف 3 باب مغازه به مساحت 110/40 متر مربع قرار دارد که شامل مغازه شیرینی فروشی که پشت ان گارگاه قرار دارد .ویک مغازه الومینوم سازی که سرقفلی ان به غیر واگذر شده و حدود11 سال واگذار شده است  و با توجه به موقعیت ملک و قدمت بنا و عرض معبرو سرقفلی واگذار شده مغازه جنوبی و جمیع عوامل موثر و مراتب مشروح فوق ودر صورت نداشتن منع قانونی جهت انتقال  و عدم بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی  و صرفه نظر از احراز مالکیت ارزش ششدانگ عرصه و سرقفلی دو باب مغازه در سمت شمال  ملک فوق الذکر بدون احتساب سرقفلی مغازه جنوبی ملک برای قیمت پایه مزایده برابر 58/000/000/000 ریال  معادل پنج میلیاردو هشتصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد0که از طریق مزایده به فروش میرسد0 دادورز شعبه 200 دادگاه عمومی تهران درخشانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/08ساعت10:30 الی11