فروش ملک تجاری شش دانگ تهران نارمک

83200000000

توضیحات

9909980352201163

140068460000434819
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان اصفهان بشماره 992130  مورخ 6/11/99  محکوم علیه سید یاسر میر احمدی کرمی محكوم است به ‌پــرداخت مجموع دوپرونده مبلغ 104.936.041.720 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له مهدی امینی هرندی ونيز پرداخت مبلغ3.466.781.655  ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره 13514  فرعی از 7022 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز وباقی مانده از 4221فرعی از اصلی مذکور  واقع در بخش2تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران نارمک خیابان آیت پایین تر از چهار راه تلفن خانه خیابان عبادی پلاک12رستوران خلیج فارس اسپادانا و با کیفیت با مساحت یکصدوهفتادوهفت مترو بیست وهفت دسیمتر مربع بانضمام پارکینگ 14به مساحت دوازده ممیز پنج دهم متر مربع مباشد  واحد تجاری فوق واقع در شمال غرب طبقه همکف یک ساختمان 5طبقه می باشد ساختمان واقع در سمت جنوب گذر 12متری است در طبقه هم کف ساختمان دو واحد تجاری می باشند واحد تجاری مورد نظر دارای  یک سالن بزرگ می باشد که بصورت سفره خانه تجهیز گردیده و دارای آشپزخانه با تجهیزات مرتبط است کف و دیوار ه آشپزخانه بصورت سرامیک می باشد در سمت جنوب سالن سرویس بهداشتی مردانه و زنانه قرار دارد دیوارهای سالن در قسمتی دارای پوشش سنگ و قلوه تزئینی و آجر و سرامیک و سقف سالن بصورت قوسی سنتی کار شده است در سمت جنوب آشپزخانه دارای یک درب ورودی به حیاط می باشد نمای ساختمان سنگ و آجر می باشد .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ  83.200.000.000  ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید به آدرس اعلامی مراجعه که ملک موصوف بسته و تعطیل و قفل بوده و کسی در محل جوابگو و پاسخگو نبود که مراتب در دو نسخه گزارش و به امضا رسید . لذا مقرر گردید  ششدانگ ملک مذکور  در روز  سه شنبه  مورخ 23/9/1400  ازساعت 11الی 11:30    با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

 

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت11 الی11:30