فروش ملک تجاری شش دانگ تهران مهراباد جنوبی

8500000000

توضیحات

9609980943500676

140068460000448836
اجراي احكام شعبه 229 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول(اگهی اصلاحی)

بموجب پرونده کلاسه9900308 و دادنامه صادره از شعبه 229  دادگاه عمومی تهران محکوم له حبیب نژاد رمضان و محکوم علیه محسن ابری فام  محکوم است به مبلغ 1/818/306/010ریال اصل خواسته و مبلغ 94/097/336ریال بعنوان نیم عشر دولتی است سپس ملک تجاری پلاک ثبتی 44214فرعی از 1اصلی بخش 12 تهران که یک باب مغازه به متراژ 15/79 سانتی متر که عرصه آن مدنظر می باشد واقع در مهرآباد جنوبی خ دانشگاه هوایی شمالی بن بست طاهری پلاک 1 محدوده منطقه 9 تهران دارای یک قطعه پارکینگ به شماره 6 به مساحت 11/25 سانت و به شغل کباب پزی می باشد و ملک فوق توقیف گردیده که ملک فوق  متعلق به محکوم علیه  توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 10الی10/30مورخ 1400/10/7در محل دفتر مزایده م ق ش مطهری طبق سوم مجتمع قضایی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت 8/500/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است 8/500/000/000ریال

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شهید مطهری -شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/07ساعت10 الی10:30