فروش ملک تجاری شش دانگ تهران مهرابادجنوبی

20300000000

توضیحات

9809980213100243

140068460000447217
اجراي احكام شعبه 178 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

(( آگهي مزايده اموال غیر منقول – نوبت دوم  ))

در خصوص پرونده اجرائي به کلاسه ي 9900299/178ج موضوع اجرائیه شماره 9910420213100174-1399/07/15مبنی بر محکومیت محكومٌ عليه علي صالحي فرزند:عزيزاله متولد:1347/01/01 بشماره ملي :0321084748 به پرداخت مبلغ 2/698/245/771 ريال بابت اصل خواسته در حق محكومٌ له محمدرضا صدري و همچنين پرداخت مبلغ 134/912/288 ريال بابت نيم عشر اجرائي که در راستای استیفای مطالبات محکوم له 4/86 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 1/38999 اصلی بخش 12 تهران ملکی محکوم علیه توقیف و به شرح آتی توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری و ارزیابی شده است که این اجرا نسبت به فروش حصه محکوم علیه بمیزان محکوم به تا روز مزایده اقدام مینماید : پلاك ثبتي 38999/1 به آدرس: تهران- مهرآباد جنوبي- خيابان شمشيري – كوچه مددپور نبش كوچه عابديني پلاك 106،108،110  مشخصات ثبتي ملك پلاك ثبتي مورد نظر داراي دو فقره سند تك برگ با مشخصات ذيل مي باشد. الف- سند تك برگ به شماره سريال 036993الف98 به ميزان 4.86 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعيان يك واحد تجاري به پلاك ثبتي 38999 فرعي از اصلي 1 مفروز و مجزي شده از 35285 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 30.75 مترمربع در ضلع شمال شرقي طبقه همكف، قطعه 1 تفكيكي كه 5.26 مترمربع آن جزيي از اصلاحي آتي است با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات مي باشد. تاريخ ثبت سند 31/06/98 مي باشد. مالك آقاي علي صااحي فرزند عزيزاله به كد ملي 0321084748 صادره از كرج مي باشد. مستند مالكيت انتقال قطعي 18417 مورخ 11/12/97 توسط دفتر خانه اسناد رسمي 1024 شهر تهران استان تهران،سند از نوع انتقال اجرايي مي باشد. ب- سند تك برگ به شماره سريال 813496ح97 به ميزان 1.14 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعيان يك واحد تجاري به پلاك ثبتي 38999 فرعي از اصلي 1 مفروز و مجزي شده از 35285 فرعي از اصلي مذكور، به مساحت 30.75 مترمربع در ضلع شمال شرقي طبقه همكف، قطعه 1 تفكيكي كه 5.26 مترمربع آن جزيي از اصلاحي آتي است با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات مي باشد. تاريخ ثبت سند 25/02/98 مي باشد. مالك آقاي اشكان شمس فرزند مجيد به كد ملي 0072883227 صادره از تهران مي باشد. مستند مالكيت: انتقال قطعي 18417 مورخ 11/12/97 توسط دفتر خانه اسناد رسمي 1024 شهر تهران استان تهران،سند از نوع انتقال اجرايي مي باشد. واحد مذكور فاقد انباري و پاركينگ مي باشد. بر اساس نامه اداره ثبت يافت آباد به شماره 140085601078004731 مورخ 18/02/1400 اعلام شده: بازگشت به نامه شماره 140068990001171939 مورخ 15/01/1400 آن شعبه محترم (شعبه 178) پلاك ثبتي مذكور واقع در طبقه همكف به مساحت 30.75 مترمربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 14005801078000579 مالك آقاي علي صالحي مالك 4.86 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت با شماره چاپي 036993الف98 در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است. 2- توصيف اجمالي واحد مورد ارزيابي: واحد تجاري مورد ارزيابي در ضلع شمال شرقي طبقه همكف از يك ساختمان 6 طبقه با دوبر شمالي و شرقي شامل: همكف (يك واحد تجاري + پاركينگ + انباري) و طبقات اول الي پنجم هر كدام دو واحد مسكوني، در مجموع 10 واحد مسكوني و يك واحد تجاري قرار دارد.نماي ساختمان سنگ مي باشد. اين واحد تجاري داراي سه دهانه است. اولي در سمت شمال دومي در سمت شمال شرقي كه به صورت پخ است و ورودي مغازه از اين قسمت مي باشد و سومي در سمت شرقي مي باشد. مغازه داراي نماي شيشه سكوريت است. كركره ها برقي مي باشد. كف و ديوار مغازه سراميك و سقف آن اندود گچ و نقاشي است. در ضلع جنوب غربي آن كابينت نصب شده و به صورت آبدارخانه در حال استفاده مي باشد. مورد ثبت داراي انشعاب آب،برق و گاز اختصاصي مي باشد. سرمايش اسپيلت و گرمايش بخاري گازي است. مغازه در حال حاضر با عنوان املاك ستاره در حال فعاليت مي باشد. 3- تصاوير و موقعيت محل: به پيوست مي باشد با توجه به موارد فوق و معاينات انجام شده بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا سازمانها و ارگانهاي مختلف ارزش عرصه و اعيان واحد تجاري مذكور به پلاك ثبتي 38999 فرعي از 1 اصلي به مساحت اعياني 30.75 مترمربع با موقعيت و مشخصات ذكر شده و كليه متعلقات و مشاعات به شرط عدم واگذاري سرقفلي، در مجموع 20،300،000،000 ريال معادل دو ميليارد و سي ميليون تومان تعيين و اظهار نظر ميگردد. با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/24ساعت 11/30الي 12/30 در محل دفترمزایده واقع در طبقه سوم واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده طرفین پرونده است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند./

 

واحد اجرای احکام شعبه 178 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت11:30 الی12:30