فروش ملک تجاری شش دانگ تهران شهرک غرب

52000000000

توضیحات

9209980011100669

140068460000433087
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 982433 له آقای احمد صدیقی سیلابی علیه آقای حسین سبزی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 73/130/846/356ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 3/656/542/317 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک باب مغازه تجاری به پلاک ثبتی 35104 فرعی از 74 اصلی مفروز و مجزی شده از 30620 فرعی از اصلی مذکور قطعه 60 تفکیکی واقع در شمال طبقه اول پاساژ ایران زمین در بخش 11 تهران حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، شهرک غرب- روبروی خیابان مهستان-خیابان ایران زمین-پلاک21 – مرکز تجاری ایران زمین-طبقه اول-پلاک داخل پاساژ11  می باشد. گردش ثبتی ملک: پلاک ثبتی 35104 فرعی از اصلی واقع در بخش 11 ناحیه دو و به شرح ششدانگ یک باب مغازه تجاری به شماره 35104 فرعی از 74 اصلی مفروز و مجزی شده از 30620 فرعی از اصلی مذکور قطعه 60 تفکیکی واقع در شمال طبقه اول در بخش 11 تهران حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران، که مساحت آن 46 مترمربع است و 6 مترمربع آن فضای پیشرفته به فضای خیابان 24 متری است ذیل ثبت 345315 صفحه 444، دفتر 2/1367 املاک (که به صفحه 305 املاک جلد 3 ذیل  شماره 268 اصلاح گردیده است) بنام آقای پودات ثبت و تحت شماره چاپی 212351 صادر گردیده است  سپس تمامی مورد ثبت بموجب سند انتقالی قطعی 36152، مورخ 1384/10/3 دفترخانه 402 تهران به آقای حسین سبزی منتقل گردیده است . وضعیت واحد تجاری: مورد کارشناسی عبارتست از یک واحد تجاری که در سمت شمال طبقه اول یک ساختمان هفت طبقه تجاری ، اداری با عمری حدود بیست و پنج سال با مشخصات بالا در مجتمع تجاری واقع شده است عرصه کل ملک نسبت به گذر موجود با موقعیت جنوبی بوده و نمای اصلی ( شمالی ) ساختمان سیمانکاری رویه و به صورت رومی ، اسکلت ساختمان فلزی ، واحد تجاری شماره 11 در طبقه اول دارای دهانه حدود 56/4 متر ، عرض داخلی حدود 88/4 متر ، عمق مغازه 65/8 متر ( ابعاد مفید و داخل به داخل هستند ) ارتفاع کف تا زیر سقف 20/4 متر می باشد درب ورودی به صورت سراسری و از جنس شیشه سیکوریت می باشد و پوشش کف سرامیک دیوار ها سفید کاری و رنگ و سیستم سرمایش اسپیلت بود و در ضلع شمالی واحد دارای بالکنی به عمق 10/4 متر با راه دسترسی از طریق راه پله آهنی قرار داشت واحد تجاری دارای انشعاب برق جدا ، در زمان بازدید شغل مشاور املاک در این واحد تجاری برقرار بود . در صورت مدارک مثبته ای در خصوص تثبیت بالکن ارائه شود گزارش قابل اصلاح و بازبینی است ، با توجه به موضعیت ، مشخصات ، مساحت واحد تجاری ، عمر بنا ، و نوع مصالح بکاررفته در ساخت بنا ، نوع کاربری و محل قرار گیری واحد در ساختمان ، ارزش ششدانگ مالکیت ( عرصه و اعیان ) و سرقفلی مغازه تجاری قطعه شصت تفکیکی با پلاک ثبتی 35104 ، از 74 اصلی واقع در بخش 11 تهران ب ، و انشعابات و اشتراکات و بدون احتساب هرگونه بدهیهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستاجرین و ادارات دولتی و شهرداریها و دارایی و بیمه …… چنانچه ملک فوق بلامعارض بوده و قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و جهت اجرای احکام شعبه دوم به نظر اینجانبان 52/500/000/000 ریال ( پنجاه و دومیلیارد و پانصد میلیون ریال ) براورد و اعلام نظر میگردد .

مزایده در تاریخ روز 1400/09/21  از ساعت 9:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

 

دادورز اجرای احکام شعبه 104 مجتمع قضایی عدالت تهران-الهام هاشمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9الی10