فروش ملک تجاری شش دانگ تهران سبزه میدان

26000000000

توضیحات

140068920001765931

140068460000433201
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
آگهي مزايده اموال غيرمنقول

  بموجب دادنامه شماره 140068390007118558-1400/05/25 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0001583 حسب درخواست آقای سعید تمدنی بطرفیت حسین آقا ماهوت فروش قرگوزلو دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 0 فرعی از 415 اصلی واقع در بخش 8 تهران صادرو پلاک مذکور بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است. 

رياست محترم شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيدبهشتي تهران عطف به قرار كارشناسي140068440001119447 پرونده شماره 140068920001765931 وشماره بايگاني 0001583  موضوع ارزيابي پلاك ثبتي 415/0 (ششدانگ عرصه و اعيان يك باب مغازه واقع در تهران –سبزه ميدان بازار حراج(سمسارها) جنب سراي گلدسنتر پلاك2 ) و پيرو بازديد مورخ1400/08/02در معيت متقاضي پرونده گزارش كارشناسي پس از بررسيهاي لازم تقديم مي شود: الف مشخصات ثبتي ومدارك موجود: مدارك ابرازي شامل تصاوير سند تكبرگ مالكيت مشاعي3دانگ عرصه و اعيان(باشماره150224ب99) وسند انتقال حقوق تجاري6دانگ گواهي پايان كار وعدم قابليت افراز است. طبق سند قطعي شماره 22663 دفترخانه 1091 تهران درتاريخ31/2/99مالكيت 3‌دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 0 /415 باوضعيت طلق مفروز و مجزاشده ازپلاكهاي415تا420واقع درحوزه ثبتي مولوي بخش8تهران شامل يك باب مغازه به مساحت 24.69 متر مربع وطبقات فوقاني آن  بهمراه سرقفلي و حقوق تجاري ششدانگ توسط آقايان علي اكبر و علي اصغر لايني به آقاي سعيد تمدني منتقل شده است ومالكيت3دانگ ديگر (بدون سرقفلي) بنام آقاي حسين آقا ماهوت فروش است. حدود اربعه شمالا به طول 4/15 متر در به گذربازار  شرقاوغربا ديواربطول6.35متر وجنوبا3.70متر به پلاك هاي تجاري است. ب مشخصات ساختماني: طبق گواهي پايان كارشماره16620 مورخ10/9/77 شهرداري منطقه12تهران ساختمان احداثي قبل ازسال49 با اسكلت فلزي در3طبقه شامل يك واحد تجاري در همكف و انبارهاي تجاري وابسته درطبقات او2 داراي زيربناي كل90.5 متر مربع بوده و داراي سقفهاي طاق ضربي ونماي سيماني است.طبق طرح تفصيلي عرصه پلاك ثبتي مادر داراي كاربري تجاري خدماتي(پهنهS111)ميباشد. مساحت مغازه درهمكف حدود 25 مترمربع است كه بصورت شبه مستطيل بوده و داراي بر  4.15 و ارتفاع حدود 3/8متر با درب كركره اي برقي ميباشد.انبارهاي تجاري فوقاني واحد تجاري هريك به مساحت32مترمربع و ارتفاع 3.5متر در طبقات1و2 قراردارد. ملك مورد كارشناسي داراي كنتورهاي برق3فاز اختصاصي وآب است و قبلا بصورت مانتوفروشي بوده ولي درحال حاضر فاقد فعاليت ودرحال بازسازي و تعميرات مي باشد. پ  نظر يه كارشناسي ونتيجه ارزيابي  با توجه به موقعيت و مساحت و قدمت تحقيقات محلي وشرايط فعلي بازار بدون احتساب هرگونه بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي قيمت روز مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان واحد تجاري پلاك ثبتي0 /415 كه درحال بازسازي وفاقد فعاليت است و ارزش كاربري تجاري ( حقوق سرقفلي)آن قبلا واگذارشده است برابر26/000/000/000يال (معادل دوميليارد و ششصد ميليون تومان) تعيين و اعلام مي گردد. 

مقرر گرديد

ششدانگ ملك فوق الذکر در روز دوشنبه مورخه 1400/09/29 از ساعت 9 الي 9/30  از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 26/000/000/000ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9الی9:30