فروش ملک تجاری شش دانگ تهران خ مطهری

410000000000

توضیحات

140068920002212669

140068460000438611
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

با توجه صدور دادنامه شماره  140068390009238036  صادره از شعبه 44  دادگاه عمومی تهران محکوم له :  آقای وحید باقری آذرفام فرزند:  حمید  بطرفیت محکوم علیهم: 1- پریسا نوری رستم آبادی فرزند: محسن  2- آقای  محمد باقری آذرفام  فرزند: حمید محکوم به: دستور فروش شش دانگ یک باب واحد تجاری ؛ بلحاظ عدم قابلیت افراز و با احراز مالکیت طرفین و با توجه به قابل افراز نبودن ملک موصوف به موجب تصمیم شماره 61011  مورخ  1400/2/21  اداره ثبت اسناد و املاک تهران  و  بلحاظ عدم توافق از سوی محکوم علیهم و نظر به اینکه درخواست محکوم له منطبق با موازین قانونی بوده و محکوم علیهم در قبال درخواست مطروحه ایراد مؤثر و موجهی بعمل نیاورده؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال و خلافی و عوارض و … برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد ؛ لذا با پذیرش تقاضا به استناد مقررات قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 دستور فروش  شش دانگ یک باب واحدتجاری  بشرح ذیل از طریق مزایده و پرداخت بهای آن به محکوم له صادر شده است. ؛ لذا حسب درخواست محکوم له جهت انجام مزایده واحدتجاری موصوف، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از ابلاغ نظر کارشناس و مضی مهلت اعتراض و مصون ماندن آن از هرگونه اعتراض، نظریه کارشناسی پس از بازدید واقع در: تهران، خ مطهری ، بعداز خ سهروردی ، روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک 40  بشرح ذیل می باشد:

مشخصات و بازدید ملک  :

ملک مورد کارشناسی به صورت جنوبی و دو بر از ضلع شمال به خیابان مطهری و از ضلع جنوب به بن بست بخشایش و شکوه محدود گردیده است. ساختمان با نمای سنگ، واحد مورد کارشناسی به صورت یکباب واحد تجاری واقع در طبقه همکف، دارای بر ورودی به طول 57/5 متر، ورودی از سطح گذر به اندازه 48 سانتیمتر بالاتر از سطح پیاده رو، دارای درب اسلاید اتوماتیک، دوربین مداربسته،  کرکره برقی، همکف دارای سالن با کف سرامیک، دیوار
ها به صورت ترکیبی اندود گچ و رنگ، چوب و سنگ تزئینی به ارتفاع 15/1 متر، ارتفاع سقف در چهار متر ابتدایی به طول 30/3 متر و مابقی به طول 76/2 متر، دارای دو چشمه سرویس بهداشتی ایرانی، بالابر در انتهای جنوبی سالن همکف که دسترسی به آشپزخانه در نیم طبقه دارد، دارای بالکن داخلی با دسترسی از طریق راه پله فلزی مدور با روکش چوب، دیوار
ها به صورت ترکیبی سرامیک، چوب و سنگ تزئینی، سقف گچی دارای تزئینات حجمی، ارتفاع سقف در نیم طبقه 3 متر، انتهای نیم طبقه آشپزخانه با کف سرامیک و یک چشمه سرویس بهداشتی ایرانی قرار دارد. سیستم سرمایش اسپیلت که جمع آوری شده و کولر آبی در آشپزخانه، سیستم گرمایش آبگرمکن می
باشد. دارای انشعابات آب و برق و گاز مجزا می
باشد. واحد در روز بازدید به صورت تعطیل و خالی از اثاثیه و فاقد فعالیت مشاهده گردید.

طبق یک فقره گواهی پایانکار آپارتمانی شماره 72114935 مورخ 29/11/1391 شهرداری منطقه 7 تهران به شرح ذیل می
باشد:

طبقه همکف با کاربری تجاری به مساحت 78/197 مترمربع

نیم طبقه با کاربری تجاری به مساحت 62/106 مترمربع

جمع زیربنا با کاربری تجاری به مساحت 40/304 مترمربع

مشخصات ثبتی ملک:

طبق یک فقره تصمیم واحد ثبتی به شماره 61011 مورخ 27/10/1395 و یک جلد سند مالکیت مشاعی در اختیار عبارت است از: یکباب واحد تجاری واقع در طبقه همکف به مساحت 78/197 مترمربع (یکصد و نود و هفت متر و هفتاد و هشت دسیمتر مربع) به انضمام نیم طبقه فوقانی آن به مساحت 52/59 مترمربع (پنجاه و نه متر و پنجاه و دو دسیمترمربع) به واسطه راه پله داخلی به مساحت 07/3 مترمربع (سه متر و هفت صدم مترمربع)  با یکدیگر مرتبط می
شوند قطعه اول تفکیکی به شماره پلاک ثبتی 4816 فرعی از 6931 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 108 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو تهران، باقدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان
ها و آئین نامه اجرایی آن ذیل شماره ثبت 361445 صفحه 131 دفتر 2344 املاک به شماره چاپی 0474293 سری الف سال 87  سند مالکیت بنام آقای وحید باقری آذرفام به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و صادر گردیده است سپس طبق تصمیم واحد ثبتی ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شده است.

قیمت ملک :

با توجه به موقعیت و وضعیت ملک و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان یکباب واحد تجاری مذکور (با احتساب ارزش سرقفلی و ملکیت) بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی احتمالی به هر یک از سازمانها، ارگانها، بانکها ، شهرداری و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و… و بدون در نظر گرفتن وجود هرگونه خلافی احتمالی در ملک و هر گونه بازداشتی و…. به نظر اینجانب 000/000/000/410 ریال (چهار صد و ده میلیارد ريال) جهت آن اجرا برآورد و اعلام نظر می گردد.

نحوه برگزاری مزایده :

بعد از جری تشریفات، مقرر گرديد واحدتجاری موصوف در مورخ  1400/9/23  ساعت  08:30 صبح در اتاق مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر تهران به آدرس تهران خ شیخ بهائی خيابان دوازده متری اول طبقه اول مجتمع قضايي شهيد صدر از طریق مزایده مطابق مقررات زیر به فروش برسد:

الف) مدارک لازم جهت حضور و شرکت در جلسه مزایده:

1)    تهیه و پر کردن فرم درخواست شرکت در جلسه مزایده بطور کامل و با قید مشخصات موضوع مزایده (فرم مذکور از واحد فتوکپی مجتمع قابل تهیه است)؛

2)    کارت ملی معتبر و الصاق تصویر کارت ملی به فرم شرکت در جلسه؛

3)    چک تضمین شده به مبلغ 10% قیمت پیشنهادی نهایی شخص متقاضی در وجه اجرای احکام مدنی این مجتمع به شناسه ملی 14002867577 به شماره سیبای 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران؛

ب) مقررات حضور و شرکت در جلسه مزایده:

1)    تشریفات انجام مزایده مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و قیمت پایه مال موضوع مزایده بر اساس نظریه کارشناسی می باشد.

2)    به مدارک ناقص یا چک های ارائه شده با مبالغ کمتر از مبلغ ارزیابی پایه کارشناسی ترتیب اثر داده نمی شود. همچنین ارائه چک اشخاص یا برگه اعلام موجودی حساب دریافت شده از دستگاه خودپرداز مورد قبول نیست.

3)    چنانچه متقاضی تشخیص دهد که موضوع مزایده به قیمت بالاتر از مبلغ کارشناسی به فروش خواهد رسید، حسب تشخیص خود و به میزان مبلغ مازاد متصوره خود، چک موضوع بند (الف-3) را به همراه داشته باشد. زیرا جهت جلوگیری از افزایش قیمت های صوری و غیر واقعی، در هر مرحله از افزایش مبالغ پیشنهادی، مابه التفاوت چک های مذکور در جلسه مزایده فی المجلس از متقاضی اخذ می گردد.

4)    ارائه مدارک موضوع بند (الف) صرفاً جهت شرکت و حضور در جلسه مزایده می باشد و بعد از شروع جلسه و قرائت مبالغ پیشنهادی هر متقاضی و مشخص شدن بالاترین مبلغ پیشنهادی، از سایر متقاضیان خرید سؤال خواهد شد که آیا پیشنهاد بالاتری وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، افزایش مبالغ پیشنهادی تا جایی که نهایتاً پیشنهاد بالاتر دیگری وجود نداشته باشد، ادامه خواهد یافت.

5)    حضور شراکتی به عنوان خریدار واحد به لحاظ ایرادات اجرائی مورد قبول نیست و متقاضی شرکت در جلسه شخصاً یا به وکالت از موکل خود میتواند شرکت کند و به نام خود یا موکل خود به عنوان خریدار حاضر شود.

6)    پس از شروع ساعت برگزاری مزایده و کشف قیمت های پیشنهادی، مدارک جدید از هیچ شخصی پذیرفته نیست.

قيمت مورد مزایده از پايه مبلغ ارزيابي شده کارشناسی شروع و به شخص حقيقي یا حقوقي كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته می شود ده درصد بهاء ( آخرین مبلغ پيشنهادي ) نقداً و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده نيز بايد در صندوق دادگستري توديع و پس از سیر مراحل قانوني و صدور دستور تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل می گردد. در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال اجرائی و خلافی و عوارض و … برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد.

مدیر شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران – ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت8:30