فروش ملک تجاری شش دانگ تهران خ قصرالدشت

360000000000

توضیحات

9909980213300742

140068460000413423
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 000508/1/229ج و دادنامه صادره از شعبه229دادگاه عمومی تهران خواهان فرح ناز نورمحمدی   و خواندگان1-میلاد حبیبی2-جواد رجبلو3-شکوفه رجبلو4-جلال رجبلو5-الناز حبیبی6-جمال رجبلو7-محسن رجبلو8-منیژه رجبلو9-مهدی حبیبی10-معصومه حبیبی11-افسانه حبیبی12-ناصرنورمحمدی13-عیسی نورمحمدی14-خسرو نورمحمدی15طاهره نورمحمدی دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی1663/12بخش10تهران و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11 الی 11/30مورخه 1400/09/10در محل اجرای احکام مدنی شعبه229دادگاه عمومی تهران از طریق مزایده از قیمت 360000000000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است .. .شش دانگ پلاک ثبتی 1663/12بخش10تهرانبه مساحت506مترمربع پس از اصلاحی 481/68مترمربع به نشانی تهران خیابان قصرالدشت روبروی بهنود جنب ظهراب نیا پلاکهای آبی 791 الی799که ملک ان با کاربری تجاری دارای 4واحد تجاری مجموعا 494مترمربع تجاری و دارای نیم طبقه به مساحت 16/66مترمربع تجاری ودر مجموع 510/66مترمربع تجاری است بر اساس توضیحات پایانکار ملک دارای دوکارگاه موزائیک سازی و دو باب مغازه است که ملک بصورت دو بر با قدمت بیش از40سال ساخت به قسمی که از سمت شمال به کوچه ظهراب نیا و از سمت غرب دارای 4دهانه درب به خیابان قصرالدشت است ملک دارای دو دهانه مغازه با شغل های کبابی و فروش مصالح و سرامیک فعال است و دارای یک سوله با سقف چوبی و ایرانیتی تقریبا به دو قسمت مساوی تقسیم شده است قسمتی از ان بصورت انبار مصالح و مغازه پلاک799با شغل کبابی با سطح سنگ  دارای یک بالکن -ارتفاع حدودا 4/70متردارای آب و برق و گاز مجزا است حسب اظهارات سرقفلی این مغازه به غیر منتقل شده است مغازه پلاک791با شغل فروش مصالح و سرامیک با کف سنگ و ارتفاع 4/10متر دارای انشعاب آب و برق و گاز مجزا است مساحت با احتساب بالکن 19متر و حسب اظهارات سرقفلی به غیرمنتقل شده است باتوجه به موقعیت مکانی و زمانی و جمیع عوامل موثر به قیمت پایه کارشناسی در محل اجرای احکام شعبه180دادگاه عمومی حقوقی تهران بفروش میرسد.

دادورز اجراي احكام شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران – اصغر ملكي

 

تهران-يافت آباد-كوي وليعصر-مجتمع قضايي شهيد مطهري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت11الی11:30